Folksamling sammankopplade med linjer på torg.

Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet

Publicerad:
Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till organiserad brottslighet. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

Samverkansstrukturen Bob – barn och unga i organiserad brottslighet – bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse (SiS), Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelserna. Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd utifrån Polismyndighetens lokalpolisområden.

Socialstyrelsen arbetar på flera sätt för att stötta socialtjänsterna i deras brottsförebyggande arbete. Bob-råden är en del av det arbetet som ska bidra till bättre verktyg för socialtjänsten för att kunna ge effektiva och anpassade insatser till barn och unga som riskerar att dras in i organiserad brottslighet.

Regionala råd stärker samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården

I en delredovisning av uppdraget som har överlämnats till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner.

– Det är positivt att så många aktörer arbetar mot samma mål i arbetet med Bob-råden för att fler barn ska få en trygg uppväxt. De regionala råden blir en viktig länk mellan det nationella och det lokala arbetet. Här kommer även hälso- och sjukvården att ingå, vilket underlättar den samverkan som ofta efterfrågas lokalt, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen och myndighetens representant i nationella Bob-rådet.

Ett robustare stöd till socialtjänstens arbete

I de lokala Bob-råden som nu är på gång att starta på flera håll i landet kommer Polismyndigheten, socialtjänsten, skolverksamhet samt första linjens hälso- och sjukvård eller barn- och ungdomspsykiatrin att ingå. Även representanter för näringsliv och civilsamhälle bjuds in när det bedöms relevant, och i samband med placering är det angeläget att SiS eller i förekommande fall Kriminalvården inkluderas.

– Bob är en arbets- och ledningsform, snarare än en insats eller åtgärd. Syftet är att förstärka och utveckla befintligt arbete - inte ersätta redan fungerande samverkansformer. Den lokala samverkan ska skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå, eller begår grova brott, säger Annika Öquist.

Läs mer i den myndighetsgemensamma delredovisningen av Bob-uppdraget (pdf)

Om Bob – barn och unga i organiserad brottslighet

Syftet med Bob-strukturen är att

  • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i organiserad brottslighet
  • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i organiserad brottslighet
  • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa
  • identifiera nya arbetssätt med målgruppen
  • utgå från individens eller målgruppens behov
  • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.