Äldre kvinna får hjälp av hemtjänstpersonal att resa sig.

Fysisk träning förebygger fallolyckor – kan ge besparing på några års sikt

Publicerad:
Omkring 70 000 personer, de flesta äldre, skadas varje år så illa att de behöver läggas in på sjukhus. Fallolyckor orsakar personligt lidande och stora kostnader för kommuner och regioner. Både lidande och kostnader skulle kunna minska eftersom de flesta fallolyckor kan förebyggas.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig. Efter en fallolycka blir man ofta mindre självständig och livskvaliteten försämras. Fallskador medför också stora kostnader för samhället. I takt med att andelen äldre personer blir fler, väntas också antalet fallolyckor öka.

År 2020 kostade fallolyckor bland äldre 11,3 miljarder i direkta kostnader för regioner och kommuner. Den största delen av kostnaderna hamnar hos kommunerna och utgörs bland annat av ökade kostnader för äldreomsorg. I regionerna är det slutenvården som utgör den största utgiftsposten för fallolyckor.

Äldre personer faller oftast i sin bostad eller i närheten av den. Det kan bero på sjukdomar, omgivningsfaktorer eller till exempel bristande kost. Många fall och frakturer kan förebyggas med fysisk träning. Bra matvanor, en säker miljö och läkemedelsgenomgångar är exempel på andra faktorer som minskar fallrisken. Genom att arbeta för att förebygga fall kan kommuner och regioner undvika stora kostnader.

Fysisk träning kan förebygga fall

En kommun som till exempel satsar på fysisk träning för personer 80 år och äldre, ledd av fysioterapeut, kan efter fyra år se en besparing i kommunens ekonomi till följd av minskat antal fallolyckor. Det visar hälsoekonomiska beräkningar från Socialstyrelsen.

Den fysiska träningen kan förebygga ett antal fallolyckor och kostnaderna för dessa kan därmed undvikas. Den minskade kostnaden för färre fallolyckor för personer över 80 år beräknas vara så stor att den väger upp kostnaden för investeringen. Den fallpreventiva insatsen har alltså totalt inneburit en besparing i den kommunala ekonomin på fyra år.

Även andra fallpreventiva satsningar kan medföra besparingar.