Man tittar ut genom fönster, dyster stämning

Arbetet med stöd till avhoppare ger resultat

Publicerad:
Antalet ansökningar om statsbidrag till avhopparärenden i kommunerna ökar kraftigt. Under förra året beviljades kommunerna stöd för 164 personer vilket är 51 fler än året innan. Nu fortsätter arbetet för att fler ska lämna kriminella nätverk.

– Det är väldigt positivt att vi ser den här ökningen av ansökningar av statliga medel för kommunernas stödinsatser till enskilda avhoppare, det tyder på att vi är på rätt väg. Vi ser även att fler och fler kommuner och stadsdelar har satsat på stöd för avhoppare, säger Johanna Kumlin, enhetschef på Socialstyrelsen.

Polismyndigheten, Kriminalvården, SiS och Socialstyrelsen har sedan september 2021 samarbetat i ett regeringsuppdrag för att utveckla stödet till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer. Stödet gäller både barn och vuxna. Arbetet har gett resultat, vilket bland annat visar sig i form av fler ansökningar om statligt stöd till avhoppare. Det framgår i den slutrapport som myndigheterna lämnade till regeringen den 29 januari. Myndigheterna lyfter bland annat fram att:

  • 2023 beviljade Polismyndigheten 164 ansökningar om statligt stöd för avhoppare. Det kan jämföras med 113 året innan och är en ökning med 46 procent.

  • 2023 ansökte 45 kommuner och stadsdelar om stöd, vilket kan jämföras med 28 året innan - en ökning med cirka 60 procent.

Fortsatt stöd till socialtjänstens arbete under 2024

Idag finns en grundläggande nationell struktur för stöd till individer som behöver samhällets stöd och skydd för att lämna organiserad brottslighet. De statliga myndigheterna behöver fortsätta att ge stöd till både implementering av de stöd och den kunskap som har tagits fram och för fortsatt utveckling i arbetet. Här har Socialstyrelsen ett pågående arbete tillsammans med cirka 30 kommuner som varit delaktiga i regeringsuppdraget. Stöd till avhoppare behöver även vävas in i andra brottsförebyggande satsningar som exempelvis "BoB-råd" som handlar om att förhindra att barn och unga socialiseras och rekryteras in i miljöer kopplade till organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

Fokus för Socialstyrelsens stöd i arbetet med avhoppare i kommunerna kommer under 2024 framför allt att handla om arbetet med barn och unga, samverkan med psykiatrin och individbaserad systematisk uppföljning.

– Att följa den nationella strukturen bidrar till ett mer likvärdigt stöd och en individbaserad systematisk uppföljning gör att vi får ökad kunskap om målgruppen för att fortsätta utveckla arbetet, säger Johanna Kumlin.

Faktaruta

Nu är regeringsuppdraget formellt avslutat, men myndigheterna ser fortsatt utvecklingsmöjligheter. Fyra områden de ser som särskilt angelägna att jobba vidare med kommande år:

  1. Det behöver kunna utövas kontroll och ställas särskilda krav på enskilda utförare som bedriver stöd till avhoppare.

  2. Samverkan med psykiatrin behöver förbättras eftersom obehandlade psykiatriska tillstånd kan minska möjligheterna till framgångsrika avhopp.

  3. Stärka kommunernas kompetens gällande metoder och insatser som har vetenskapligt stöd

  4. Kunskapen om avhoppares behov, vilka insatser de får och hur det går för dem behöver öka.

Vill du veta mer?

Frukostseminarium 13 mars: Hur får vi fler att lämna organiserad brottslighet?

Läs mer och anmäl dig till kostnadsfritt seminarium om stöd till avhoppare.

Kunskapsguiden

Socialstyrelsen växlar upp för att stötta kommunernas brottsförebyggande arbete

Polisen.se