Historik för registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall har genomgått en del förändringar genom åren. Därför bör jämförelser göras med försiktighet.

Från och med 1982 fram till och med 1989 genomfördes inte några större förändringar av registret. Därefter utökades variabeln missbruksmedel med kategorin "lösningsmedel" och indikationen "förstöra sitt eget liv" tillkom i samband med en ändring av LVM 1989.

Inskrivning och utskrivning ändrades

År 1993 ändrades vissa uppgifter om tvångsvård enligt LVM på institution. De tidigare uppgifterna om inskrivningar, som lämnades när en missbrukare togs in för tvångsvård på institution och som utgjorde ett enskilt register, togs bort. Däremot utökades utskrivningsuppgifterna så att inskrivningsuppgifter lämnades i samband med att en person skrevs ut från en institution. Denna förändring medförde att det inte längre gick att ange hur många personer som tvångsvårdades vid ett visst tillfälle.

Även uppgifter om försöksutskrivning enligt 27 § LVM togs bort 1993. Variabler om eventuell frivillig vård efter tvångsvården lades till 1993 men togs bort 1997.

Anpassning till lagändringar

År 1994 anpassades en del av uppgifterna till vissa lagändringar. Variabeln anmälare liksom uppgifterna om antal avskrivna ärenden togs bort. Dessutom beslutades att uppgifter om medborgarskap (svenskt/utländskt) och familjeställning samt hemmavarande barn under 18 år inte längre skulle samlas in.

Ny åldersgräns för vård enligt LVM

Ny åldersgräns för personer som vårdas enligt LVM bestämdes 1998 till 21 år och uppåt.

2005 infördes uppgift om den LVM-vårdades boende efter institutionsvård. Uppgift om födelseland infördes år 2006.

Med tanke på alla dessa förändringar bör jämförelser göras med stor försiktighet.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: