Medicinska födelseregistret – föreskrifter och utveckling

Socialstyrelsen har den 5 mars 2024 beslutat om föreskrifter (HSLF-FS 2024:5) gällande insamling av uppgifter från mödrahälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård till medicinska födelseregistret (MFR). Syftet är att uppnå en mer effektiv inrapportering till registret, och att modernisera uppgifterna som ingår.

Inrapportering till hälsodataregister regleras genom föreskrifter

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om uppgiftsskyldighet till de hälsodataregister myndigheten förvaltar.

Föreskrifterna specificerar:

  • vilka uppgifter som ska rapporteras in
  • vem som ska rapportera in (uppgiftsskyldigheten)
  • hur inrapporteringen ska ske (tekniska specifikationer)
  • när inrapportering ska ske (hur lång tid efter vårdtillfället)
  • med vilken frekvens inrapportering ska ske.

Inrapporteringen till medicinska födelseregistret styrs i nuläget genom journalblanketter för mödrahälsovården och förlossningsvården som utformats av Socialstyrelsen. De beslutade föreskrifterna ersätter blanketterna och reglerar uppgiftsskyldigheten för huvudmän som bedriver verksamhet inom dessa områden.

Föreskrifterna har varit ute på remiss

Förslaget till föreskrifter har varit ute på remiss till berörda aktörer, som har lämnat synpunkter på föreskrifternas slutliga utformning och innehåll.

När träder föreskrifterna i kraft?

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2025.

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Vid frågor om föreskrifterna kontakta handläggare på avdelningen för register och statistik:
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: