Lämna uppgifter till patientregistret

Lämna uppgifter senast den sista dagen i varje månad. Vid varje tillfälle ska du lämna uppgifter för de tre föregående månaderna. Exempel: senast 30 april lämnar du uppgifter som gäller för januari, februari och mars månad. Senast 31 maj lämnar du uppgifter för februari, mars och april.

Lämna uppgifter

Du lämnar uppgifterna antingen via vår inrapporteringsportal Filip eller sftp-tjänst. Ta kontakt med vår inrapporteringsservice för inloggningsuppgifter.

Följande uppgifter ska lämnas till patientregistret

Du som bedriver verksamhet i hälso- och sjukvården ska rapportera in uppgifter om patienter som

 • är inskrivna eller har skrivits ut från sluten sjukvård, inklusive psykiatrisk tvångsvård
 • har behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är att betrakta som primärvård.

Nya föreskrifter om inrapportering till patientregistret

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter HSLF-FS 2023:33 om rapportering till patientregistret. Dessa gäller för uppgifter från 1 januari 2024 och framåt.

Här hittar du information om vad som är nytt med dessa nya föreskrifter 

Sjukhuskod och medicinskt verksamhetsområde

För att kunna rapportera in uppgifter till patientregistret behöver du en sjukhuskod samt en kod för medicinskt verksamhetsområde (MVO). En förteckning över verksamhetsområden med MVO-koder finns nedan. 

Ändringar i organisationen

Om ni gör ändringar i organisationen, till exempel byter namn, flyttar eller avvecklas, behöver ni kontakta vår inrapporteringsservice.

Om ni inte har en sjukhuskod

Om ni inte har en sjukhuskod sedan tidigare ska ni begära det genom att skicka följande uppgifter i ett mejl till oss:

 • region
 • namn på vårdgivarens verksamhet
 • besöksadress till verksamheten
 • postnummer
 • ort
 • namn på kontaktperson
 • e-post till kontaktperson
 • kod för medicinskt verksamhetsområde (MVO).

Principer för tilldelning av ny sjukhuskod

 • En sjukhuskod per fysisk plats och vårdgivare.
 • Om flera vårdgivare bedriver vård på samma adress ska varje vårdgivare ha en egen sjukhuskod för sin verksamhet.
 • Om en vårdgivare flyttar sin verksamhet till ny fysisk plats ska de inte få en ny kod. Däremot behöver vårdgivaren kontakta inrapportering och uppdatera sina adressuppgifter. Om möjligt ska namnet på vårdgivarens verksamhet korrigeras så att det framgår att det rör sig om en ny fysisk plats.
 • I de fall vårdgivare bedriver vård i en annan vårdgivares lokaler ska de ha en egen sjukhuskod.
 • Om en vårdgivare tar över en annan vårdgivares verksamhet i samma lokaler ska verksamheten behålla sjukhuskoden. Däremot behöver vårdgivaren kontakta Socialstyrelsen och uppdatera verksamhetens kontaktuppgifter och namnet på verksamheten i de fall detta är aktuellt.
 • Om en vårdgivare tar över en annan vårdgivares lokaler ska de få en ny sjukhuskod om verksamheten inte är densamma som tidigare.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa patientregistret som ger underlag för statistik, fördjupade analyser, utvärderingar och forskning. Syftet med registret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Sekretessen för uppgifter i registret är omfattande

Uppgifterna i registret skyddas av s.k. statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Huvudregeln i denna bestämmelse är att sekretessen är absolut vilket innebär att de uppgifter som omfattas inte får lämnas ut överhuvudtaget. Från denna huvudregel finns det undantag då istället stark sekretess gäller. I dessa fall får en uppgift bara lämnas ut om det ”står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men”. Detta gäller bl.a. för uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte är direkt hänförliga till en enskild (s.k. indirekta uppgifter).

För att uppgifter ska lämnas ut för forskning har Socialstyrelsen ett särskilt krav som innebär att forskningen ska ha godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Det finns också andra situationer när uppgifter från registret får lämnas ut. Detta gäller till exempel om det finns en sekretessbrytande bestämmelse i en lag eller förordning eller om den enskilde har lämnat sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Den som är registrerad har också rätt att få veta vilka personuppgifter som Socialstyrelsen hanterar om henne eller honom i form av ett så kallat registerutdrag.

I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är reglerad

Samtliga vårdgivare är skyldiga att lämna uppgifter till patientregistret enligt

Ladda ner

Mer hos oss

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: