Principer för ändring av DRG-struktur

Allmänna principer för ändring av DRG-strukturen.

Huvudkriterier för förändring 

 • Förändringen ska ha relevans för hela systemet och fungera i framtiden.
 • Förändringen ska antingen vara motiverad av bättre klinisk relevans eller bättre kostnadshomogenitet.
 • Förändringen för bättre kostnadshomogenitet får inte påverka den kliniska relevansen.
 • Förändringen för klinisk relevans får inte påverka kostnadshomogeniteten.
 • Förändringen får inte leda till okontrollerad ökning av antalet grupper i systemet.

Individuella kriterier

Förändringar i DRG-strukturen kan delas in i fyra kategorier

 • Uppdelning
  delning av ett existerande DRG i två eller flera nya DRG
 • Sammanslagning
  sammanslagning av två eller flera DRG till nytt DRG
 • Ombildning
  tillägg av delar från existerande DRG till annat DRG
 • Borttagning
  tillägg av samtliga fall från ett DRG till andra existerande DRG

Kriterier för delning av existerande DRG i två eller flera nya DRG

Om motivet är bättre kostnadshomogenitet

 • större homogenitet – minst 5 % lägre standardavvikelse
 • kostnadsskillnad mellan grupperna – minst 20 %
 • storleken på den nya gruppen – minst 3 % av den gamla gruppen
 • ökat eller bibehållet förklaringsvärde (r2)
 • klinisk relevans inte försämrad

Om motivet är bättre klinisk relevans

 • bibehållen homogenitet
 • bibehållet förklaringsvärde

Kriterier för sammanslagning av två eller flera DRG till nytt DRG

 • när skillnaden mellan två eller flera DRG är ekonomiskt och kliniskt irrelevant
 • bibehållen kostnadshomogenitet
 • bibehållet medicinskt förklaringsvärde

Kriterier för tillägg av fall från existerande DRG till annan DRG

Om motivet är bättre kostnadshomogenitet

 • ett DRG innehåller fall med avvikande kostnad och kan flyttas till annat DRG
 • bibehållen homogenitet för alla inblandade DRG
 • den minskande gruppen – minst 3 % av ursprungsgruppen
 • bibehållet medicinskt förklaringsvärde
 • de flyttade fallen ska ha minst samma kliniska relevans i den nya gruppen som i den gamla

Om motivet är bättre klinisk relevans

 • en DRG innehåller fall som kliniskt tillhör ett annat DRG
 • kostnadshomogeniteten ska inte minska väsentligt
 • bibehållet medicinskt förklaringsvärde

Kriterier för att ta bort grupper, det vill säga tillägg av samtliga fall från en DRG till andra existerande DRG

 • ett existerande DRG är ekonomiskt och klinisk irrelevant och kan inte kombineras med andra DRG till ett nytt DRG
 • bibehållet medicinskt förklaringsvärde
 • bibehållen homogenitet för kvarvarande DRG

Det mesta av informationen om underhållsprocessen är hämtad från NordDRG-forum, där texten återges på engelska.

Mer hos oss

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: