Logiken i DRG

Logiken i DRG bygger på grundprincipen att medicinskt likartade och ungefär lika resurskrävande vårdkontakter sorteras in i samma diagnosrelaterade grupp. På den här sidan kan du även läsa om rehabilitering i NordDRG.

Logiken

Grupperingen görs utifrån vad som redan registreras i sjukvårdens patientadministrativa system, nämligen:

 • kod för huvuddiagnos
 • eventuella bidiagnos- och åtgärdskoder
 • patientens ålder och i vissa fall kön
 • utskrivningssätt (i slutenvård)
 • kontakttyp (i öppenvård)
 • vårdgivarpersonens yrkeskategori (i öppenvård).

NordDRG Explorer

För att tydliggöra logiken i DRG-systemet publicerade Socialstyrelsen årligen ”Vägledning till NordDRG” fram till och med 2018. Detta dokument var dock inte heltäckande och det har nu ersatts av NordDRG Explorer.

NordDRG Explorer är en webbapplikation vars syfte är att åskådliggöra hur DRG-systemet är uppbyggt. I applikationen framgår till exempel grupperingsegenskaper för diagnoser (ICD-10-koder) och åtgärdskoder (KVÅ-koder) samt vilka diagnoser eller åtgärder som ingår i de olika DRG-grupperna. NordDRG Explorer innehåller också en interaktiv grupperare för gruppering av enskilda vårdkontakter.

NordDRG Explorer

Nyheter i NordDRG Explorer

Versionen för 2022 uppdaterad.

Ny funktion

Under flikarna Diagnos, Vårdåtgärd och DRG kan man se faktiska diagnoser, vårdåtgärder och DRG som förekommer i hälso- och sjukvården.

Fyll till exempel i en diagnoskod, klicka på ’Faktisk’ som finns en bit ned på sidan så visas de faktiska DRG för den sökta diagnosen. Bygger på data från KPP (Kostnad Per Patient) 2019.

NordDRG Explorer

Problem i NordDRG

Inga av de fel som redovisas i dokumentet är tillräckligt allvarliga för att motivera en ny version för innevarande år. Felen kommer att rättas i nästa ordinarie version.

Logikförändringar

För att bibehålla NordDRG-systemets aktualitet i förhållande till utvecklingen i sjukvården krävs att det uppdateras varje år.

Föreslå en logikförändring

The Nordic Casemix Centre har ansvaret för grupperingslogiken i NordDRG. Till centret är en expertgrupp och en styrgrupp för NordDRG knutna. På nationell nivå har Socialstyrelsen ansvaret för förvaltning och utveckling av den svenska versionen av NordDRG.

Skicka förslaget till adressen nedan.

Tänk på att

 • tydligt motivera varför du till ha en förändring
 • ange klart och tydligt vilket DRG alternativt MDC som berörs och vilka diagnos- och/eller åtgärdskoder det gäller
 • kostnadsanalys på årsbasis måste bifogas (om det finns några)
 • förankra ändringsförslaget hos andra inblandade specialister – ju fler som står bakom förslaget, desto bättre
 • följ kriterierna för ändring i DRG-strukturen. Det ökar möjligheterna att få igenom förslaget.

Om förslaget godtas skickas det vidare till The Nordic Casemix Centre som lägger ut det på NordDRG-forum. NordDRG-forum är ett öppet dis-kussionsforum på engelska där alla som har synpunkter kan delta i diskussionen om de utlagda förslagen.

Förslagen kompletteras med volym- och kostnadsdata. Expertgruppen för NordDRG diskuterar och fattar preliminära beslut om frågorna. Därefter behandlas förslagen i styrgruppen för NordDRG där de avgörande besluten fattas.

Rehabiliteringsverksamheten i NordDRG

I NordDRG version 2008 infördes 33 nya DRG för att beskriva rehabiliteringsverksamhet. Dessa utgick från början från Nordic ASSement Score (NASS)-manualen. Den var utvecklad i samband med NordDRG samarbetet och strukturen kunde kännas igen i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och Functional Independence Measure (FIM). Denna manual har vidareutvecklats till en vägledning.

Ny vägledning framtagen för användning i NordDRG

Vägledning för kodning av funktionstillstånd vid rehabilitering inom slutenvård ersätter den tidigare publicerade versionen 2017. Den utgår helt från strukturen och innehållet i ICF. De ursprungliga grupperingsegenskaperna i NordDRG kvarstår. Dessutom har ytterligare koder tillkommit som för närvarande inte har några grupperingsegenskaper. Koderna utgår från grad av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning och grupperar endast i rehabilitering inom slutenvård men kan även användas inom andra områden där man önskar göra en kodning av hälsorelaterade funktionstillstånd.

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: