Var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs av en ny inskrivning inom kort

Publicerad:
Det är lika vanligt idag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter. Det visar en ny rapport, där Socialstyrelsen identifierar ett antal insatser för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. Bland annat finns behov av att säkerställa rutiner som möjliggör läkarbedömningar i hemmet alla dagar och tider.

– Vården på sjukhus måste vara tillgänglig för alla som behöver den, oavsett ålder. Men upprepade sjukhusvistelser kan vara mycket påfrestande för en skör, multisjuk person. Det kan också vara en varningssignal om att vården och omsorgen inte fungerar optimalt, säger Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen följer därför sedan lång tid omfattningen av så kallade återinskrivningar bland äldre, det vill säga hur vanligt det är att en patient som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt inom 30 dagar, utan att det varit planerat. En ny undersökning myndigheten gjort på uppdrag av regeringen visar att omfattningen av sådana återinskrivningar förändrats mycket lite de senaste tio åren. Under 2019 följdes drygt var fjärde sjukhusvistelse, 28 procent, i gruppen mest sjuka äldre av en återinskrivning. Andelen var 25 procent 2010. En femtedel, 18 procent, av återinskrivningarna skedde redan inom tre dagar efter att den äldre skrivits ut från sjukhuset. I 38 procent av fallen kom patienten tillbaka inom en vecka.

– De mest sjuka äldre är en grupp med stora och komplexa vårdbehov. En återinskrivning kan vara ett tecken på att behandlingen på sjukhuset inte gett tillräcklig effekt, eller att primärvårdens och socialtjänstens mottagande, samarbete och uppföljning efter utskrivning inte har fungerat på bästa sätt. Vi ser att det behövs fler insatser för förbättra vården, säger Johan Fastbom.

Viktigt med rutiner för läkarbedömningar dygnet runt

– Att återinskrivningar av de mest sjuka äldre fortfarande är lika vanliga aktualiserar behovet av att stärka den nära vården, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen. 

I linje med den pågående omställningen till en mer nära vård ser Socialstyrelsen bland annat behov av att säkerställa att hemsjukvården har rutiner för att i tid behandla sjukdomar och tillstånd i den äldres hem, innan de förvärras och kräver sjukhusvård. Det finns också behov av att säkerställa rutiner som möjliggör läkarbedömningar i hemmet dygnet runt alla dagar i veckan. Myndigheten ser även att hemtjänsten behöver involveras mer i det riskförebyggande arbetet, för att i ett tidigt skede uppmärksamma om en person visar tecken på att försämras.

– Med tillräckligt bra vård och omsorg i hemmet kan risker förebyggas. Sjukdomar och tillstånd kan behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Det kan förbättra hälsan och minimera lidandet för den äldre personen, säger Johan Fastbom.

I undersökningen har Socialstyrelsen intervjuat tio regioner om hur de arbetar för att förebygga återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre. Några exempel på de insatser som görs är mobila team, hemgångsteam och särskilda samordnare som planerar, koordinerar och följer upp vården och omsorgen efter äldre patienters utskrivning från sjukhus.

Ladda ner rapporten:
Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldreArtikelnummer: 2021-2-7195|Publicerad: 2021-03-01

Kontakt

Johan Fastbom
Telefon: 075-247 32 77