Väntetiderna på akuten ökar igen

Publicerad:
Antalet besök ökar på akuten igen, efter att ha gått ner under pandemin. Samtidigt har det skett en betydande ökning av den totala vistelsetiden på akutmottagningarna. Särskilt långa vistelsetider har personer 80 år och äldre, där var tionde besök varar längre än 9 timmar. Det är också stora skillnader mellan sjukhusen i landet visar ny statistik från Socialstyrelsen.

När covid-19-pandemin bröt ut 2020 minskade antalet besök på landets akutmottagningar. Men 2021 ökade antalet igen, och närmade sig antalet besök före pandemin. 

– Den trenden har hållit i sig visar preliminära siffror för 2022, säger Karin Sköldin, statistiker på Socialstyrelsen.

Väntetider och vistelsetider ökar

Statistiken för 2021 visar att medianväntetiden till läkarbedömning var en timme vilket är en ökning jämfört med 2020, till samma nivå som före pandemin. Andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 har tiden till läkarbedömning blivit ännu längre.

Socialstyrelsens nya statistik visar också att de totala vistelsetiderna på akutmottagningarna blivit längre och ligger nu högre än de gjorde åren före pandemin. Medianvistelsetiden låg under 2021 på 4 timmar och 3 minuter. Tittar man på siffrorna för första halvåret 2022 har vistelsetiderna fortsatt öka ytterligare och ligger nu på 4 timmar och 12 minuter.

– Det är bekymmersamt att vistelsetiderna blir längre och längre, trots att antalet besök inte är uppe i riktigt samma nivåer som före pandemin, säger Mats Granberg, sakkunnig vid Socialstyrelsen.

– Utöver patientantalet kan vistelsetiden även bero på andra faktorer som påverkar - såsom arbetsorganisation, bemanning och vårdplatssituationen på sjukhuset. Samtidigt skulle erfarenheter och nya arbetssätt som tillämpades under pandemin kunna användas för att utveckla akutsjukvården och därmed även minska vistelsetiderna.

Längst tid på akutmottagningarna vistas patienter 80 år och äldre, med en mediantid på 4 timmar och 35 minuter. Var tionde patient i denna grupp väntar mer än 9 timmar och 13 minuter.

– Detta är problematiskt, för samtidigt är det ju de äldsta patienterna som drabbas hårdast av de långa väntetiderna eftersom de är den sköraste patientgruppen, säger Mats Granberg.

Stora skillnader mellan regioner och sjukhus

Vistelsetiderna skiljer sig också mycket åt mellan regioner och mellan olika akutmottagningar. Längst vistelsetid 2021 hade Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i Stockholm, med en mediantid 6 timmar och 22 minuter. Nästan lika lång vistelsetid hade Södersjukhuset, 6 timmar och 10 minuter. Kortast vistelsetid hade Oskarshamns sjukhus, med 2 timmar och 13 minuter.

– Skillnaderna kan bero på faktorer som akutmottagningens storlek, belastning, brist på vårdplatser och antal överbeläggningar inom slutenvården liksom hur patientunderlagen ser ut och hur man organiserat akutsjukvården. Vi ser att vistelsetiderna med några få undantag har ökat på nästan alla sjukhus i landet över åren. På sjukhus som Karolinska Huddinge och Södersjukhuset har de exempelvis ökat med mer än en och en halv timme jämfört med 4-5 år tidigare, säger Karin Sköldin.

 

Fakta / Även väntetid till läkarbedömning skiljer sig

  • Statistiken om akutmottagningar, väntetider och besök 2021 visar att väntetid till läkarbedömning varierar stort över landet.
  • Region Norrbotten hade 2021 kortast väntetid i snitt. Där var medianväntetiden på en läkarbedömning 36 minuter att jämföra med Blekinge där väntetiden var 1 timme och 21 minuter.
  • Jämför man sjukhus hade Kiruna nya sjukhus en snittväntetid på 20 minuter förra året, medan man på Skånes universitetssjukhus Lund fick vänta i 1 timme och 42 minuter.

Kontakt

Mats Granberg, sakkunnig
Telefon: 0723-70 80 70

Kontakt

Karin Sköldin, statistiker
Telefon: 075-247 43 62