Vanligt med avslag på ansökan om LSS-boende

Publicerad:
Antalet avslag på ansökningar om boende enligt LSS varierar stort mellan landets kommuner. I ett 30-tal av landets kommuner avslogs minst hälften av ansökningarna förra året. Dessutom minskar insatser och stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Det visar nya analyser från Socialstyrelsen.

En stor del av landets kommuner har svårt att fullt ut tillgodose behoven av insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin senaste lägesrapport. Inte minst gäller det boende för vuxna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, där bara hälften av landets kommuner säger att de fullt ut kan tillgodose behoven av den typen av boende.

– Kommunerna anger flera skäl till att de har svårt att tillgodose behov när det gäller såväl boende som andra insatser till personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om brist på lämpliga lokaler och svårigheter att rekrytera personal, säger Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

Begränsningar i riktlinjer ger ojämlik tillgång till stöd

Socialstyrelsen arbetar för en god och jämlik vård och omsorg på lika villkor för alla, vilket innebär att personer ska få insatser efter behov oavsett vilka de är, hur livssituationen ser ut eller var de bor. Myndigheten är även ansvarig sektorsmyndighet för genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen. Även om de flesta får sina behov tillgodosedda konstaterar myndigheten också att så inte alltid sker och att det finns betydande skillnader mellan kommunerna.

Knappt 30 procent av kommunerna har lokala riktlinjer med begränsningar av insatser. Begränsningarna kan skilja sig väsentligt mellan kommunerna, vilket skapar ojämlika förutsättningar.

– Uteblivet eller otillräckligt stöd riskerar att öka den enskildes isolering och att hälsan påverkas negativt. Det innebär ofta också att anhöriga får kompensera, vilket kan påverka både deras hälsa och möjlighet till förvärvsarbete, säger Karin Flyckt.

Omfattningen av insatser minskar

Att flera insatser enligt LSS minskar i landet har varit tydligt under senare år. Framförallt gäller det möjligheten till korttidsvistelse, att ha en kontaktperson och tillgång till ledsagarservice. Delvis har det att göra med vissa rättsfall som avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen som har blivit vägledande.

– Men det är inte bara antalet insatser som blir färre, omfattningen minskar också. Fram till 2016 har omfattningen av avlösarservice och ledsagarservice motsvarat i snitt 20 timmar per månad. Men därefter har antalet timmar minskat stadigt för att vara nere på 16 timmar 2021, en minskning med 20 procent, säger Karin Flyckt.

Insatser till de yngsta barnen fortsätter minska

Socialstyrelsen noterar i rapporten att man fått signaler om en allt svårare situation för familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Bland de allra yngsta barnen, 0-6 år, har andelen som får LSS-insatser minskat vilket skulle kunna bero på att barnen får insatser beviljade allt senare.

– Minskningen i kombination med att kommunerna i vissa fall infört lokala begränsningar i hur insatser kan ges riskerar att påverka familjer negativt. Det kan också innebära att det stöd som ges inte motsvarar behoven, ett sådant exempel kan vara att hjälp inte beviljas för aktiviteter utanför hemmet, exempelvis hämtning från skolan, säger Karin Flyckt.

Hälften av kommunerna saknar evakueringsplaner

Under åren med pandemi uppmärksammades särskilt brister gällande kommunernas beredskap för att hantera kriser och allvarliga händelser. Det kan handla om elavbrott, värmeböljor eller att vattnet tar slut. Ännu saknar hälften av alla kommuner planer för hur boenden ska kunna evakueras om det skulle bli nödvändigt.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2023

Kontakt

Karin Flyckt, , samordnare för funktionshinderfrågor
Telefon: 075-247 35 75