Tillgången till välfärdsteknik varierar över landet

Publicerad:
Det blir allt vanligare med digitala verktyg som gps-larm, kameratillsyn och läkemedelsfördelare i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Rätt använd kan tekniken bland annat öka tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Men tillgången varierar stort mellan kommunerna, enligt en ny rapport om e-hälsa och välfärdsteknik.

Socialstyrelsen har följt den digitala utvecklingen i kommunerna årligen sedan 2014. Resultaten för 2022 visar att tillgången till digitala verktyg och arbetssätt ökar överlag. Samtidigt ser det väldigt olika ut, både mellan kommunerna och mellan olika verksamheter.

– Välfärdsteknik kan öka tryggheten och möjligheterna till ett självständigt och aktivt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning, och det är positivt att allt fler som behöver och önskar får del av den. Vi kan dock konstatera att tillgången är ojämlik. Utbudet beror på var i landet man bor, säger Eva Wallin, enhetschef på Socialstyrelsen.

Exempelvis uppger 62 procent av kommunerna i år att de erbjuder gps-larm till äldre som bor hemma, för att de ska kunna larma och lokaliseras utanför bostaden. I 41 procent av kommunerna finns det nu möjlighet att få en digital läkemedelsfördelare som hjälper den äldre att ta rätt läkemedel i rätt tid. I 78 procent av kommunerna kan äldre som bor hemma få digital tillsyn via kamera nattetid. Lika många erbjuder så kallade passiva larm, som kan utlösas utan att den enskilde måste larma själv, på boenden för personer med funktionsnedsättning.

– Rapporten visar också att många kommuner endast har ett fåtal personer som faktiskt utrustats med de olika tekniska verktygen, trots att kommunen fattat beslut om att den ska införas brett, säger Julia Lindström, utredare.

Totalt i landet handlar det till exempel om knappt 3 400 äldre personer i ordinärt boende som har digital nattillsyn. Endast 10 kommuner har fler än 60 användare, medan 130 har färre än 10.

Av uppföljningen framgår även att äldreboenden i 60 procent av kommunerna nu har möjlighet till internetuppkoppling i enskildas rum eller lägenheter, en ökning jämfört med tidigare. I boenden för personer med funktionsnedsättning är siffran 54 procent.

Viktigt att utvärdera effekterna

– Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik ger stora möjligheter och goda förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för den enskilde. En viktig uppgift för kommunerna nu är att få till en god och likvärdig tillgång till de nya tjänsterna. Vid utvecklingen av nya digitala lösningar är det också viktigt att satsa på kompetensutveckling för personalen, något som många kommuner också gjort, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att kommunerna framöver behöver prioritera arbetet med att analysera och utvärdera nyttan och effekterna av digitaliseringen ännu mer. Både före och efter införande, och framför allt för enskilda. Knappt var tredje kommun, 31 procent, uppger att de har utvärderat digitaliseringens effekter inom socialtjänsten någon gång de senaste två åren. När det gäller den kommunala hälso- och sjukvården är andelen 24 procent.

Ladda ner
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022Artikelnummer: 2022-5-7897|Publicerad: 2022-05-13
Beställ

Kontakt

Eva Wallin
Telefon: 075-247 34 70

Kontakt

Olivia Wigzell