Tidsbrist påverkar arbetet för åtta av tio läkare i primärvården

Publicerad:
För 78 procent av läkarna i primärvården är tidsbristen i patientmötet ett av de största hindren i arbetet med sjukskrivningar. Ännu fler, 85 procent, anser att tiden inte räcker till för dokumentation och att skriva sjukintyg. Det är några av resultaten i Socialstyrelsens senaste rapport där närmare 1 400 läkare svarat på frågor om hur de arbetar med sjukskrivningar.

Rapporten är en lägesbeskrivning över hur hälso- och sjukvården hanterar arbetet med sjukskrivning och rehabilitering. Sammanlagt 1 389 läkare som arbetar på vårdcentraler eller inom psykiatrin har svarat på Socialstyrelsens enkät som är tänkt att ligga till grund för förbättringar och framtida uppföljningar inom det försäkringsmedicinska området.

En övervägande andel av läkarna, åtta av tio, anser alltså att de inte har tillräckligt med tid för att kunna göra ett optimalt arbete med sjukskrivning, dokumentation, rehabilitering och uppföljning av sina patienter.

– Flera av resultaten i den här enkätundersökningen är naturligtvis nedslående. Det är alldeles för hög andel av läkarna som inte upplever att de har tillräckligt med tid för arbetet med sjukskrivningar säger Anders Berg, enhetschef på Socialstyrelsen.

Läkare saknar grundläggande förutsättningar

I rapporten konstateras också att en stor andel av läkarna tycker att det är svårt att bedöma om sjukskrivning behövs och om det är rätt behandling. Hälften av allmänläkarna inom primärvården tycker att det är problematiskt att bedöma en patients funktionsnedsättning i samband med sjukskrivningar och är även osäkra på vad det är som egentligen ska bedömas.

– Av resultaten att döma verkar många sjukskrivande läkare sakna kunskap och grundläggande förutsättningar för att bedriva ett kvalitets- och patientsäkert arbete med sjukskrivningar, säger Anders Berg.

Svårigheter att ställa diagnos vid psykiska besvär

När det gäller den medicinska bedömningen upplever också var tredje primärvårdsläkare att det är problematiskt att ställa diagnoser för patienter med psykiska besvär.

– Eftersom psykiska besvär ligger bakom ungefär hälften av alla sjukskrivningar som görs skulle många primärvårdsläkare helt enkelt behöva få stöd för att sätta rätt diagnos, säger Anders Berg.

Saknas rutiner för bedömning

Den försäkringsmedicinska bedömningen utgör grunden för läkarens bedömning av en patients behov av sjukskrivning och rehabiliteringsåtgärder. 71 procent av läkarna som deltagit i enkäten uppger att de saknar kunskap om eller är okunniga om rutiner för den försäkringsmedicinska bedömningen och Socialstyrelsen menar att sådana rutiner behöver finnas och vara välkända. 

Lägesrapporten som nu blivit klar är den första delen i ett paket för att stödja läkare och regioner i det försäkringsmedicinska arbetet.

– Socialstyrelsen arbetar även med att uppdatera och bygga ut det övergripande kunskapsstöd som finns för hur det försäkringsmedicinska arbetet med sjukskrivningar bör bedrivas. I höst kommer det nya kunskapsstödet som kompletterar de diagnosspecifika beslutsstöden, säger Anders Berg.

Till hösten presenterar Socialstyrelsen också förslag på förbättringsområden på regional och nationell nivå, samt hur fortsatt uppföljning av området kan göras. Såväl den föreliggande rapporten som kunskapsstödet har efterfrågats av regionerna.

Fakta

  • Enkäten gick ut till 3968 läkare, de flesta verksamma inom primärvården, en fjärdedel inom psykiatrin.
  • Åtta av tio läkare upplever att tiden inte räcker till i mötet med patienterna.
  • Var tredje läkare inom primärvården tycker det är problematiskt att ställa diagnos vid psykiska besvär.
  • 71 procent av läkarna saknar eller är okunniga om rutiner för den försäkringsmedicinska bedömningen.
  • En enkät gjordes även till regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer, samtliga regioner deltog. Regionerna upplever att nationell styrning saknas, att det finns kunskapsluckor inom försäkringsmedicin hos såväl personal som ledning och menar att försäkringsmedicin inte är ett prioriterat område.

Kontakt

Anders Berg, enhetschef
Telefon: 075-247 45 18