Svag ökning av antalet hjärtinfarkter

Publicerad:
Under det andra pandemiåret ökade antalet akuta hjärtinfarkter i Sverige jämfört med året innan. Dubbelt så många män som kvinnor drabbades och det var också bland män som ökningen kunde noteras. Dock var det inte fler som avled till följd av hjärtinfarkt och andelen som dör inom en månad fortsatte att minska. Det visar den senaste statistiken som Socialstyrelsen presenterar idag.

Texten har uppdaterats 2022-12-01.

Under flera decennier har antalet personer som insjuknat i akut hjärtinfarkt minskat, men 2021 drabbades cirka 23 000 personer vilket är en ökning med cirka tre procent jämfört med det första pandemiåret 2020. Cirka 4 700 personer avled. Andelen som dör inom en månad efter att ha insjuknat och som minskat under en längre tid, fortsatte att minska.

– Risken att råka ut för en akut hjärtinfarkt ökar med åldern. Män drabbas mycket oftare än kvinnor och det gäller oavsett ålder. Skillnaden mellan könen har minskat över tid. Under 2021 var det ungefär dubbelt så många män som kvinnor som insjuknade, säger Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Dödligheten ökade mest bland högutbildade män

Dödligheten i akut hjärtinfarkt skiljer sig mellan grupper med olika utbildningsnivå där personer med enbart grundskoleutbildning har den högsta dödligheten. Men under 2021 skedde det en större procentuell ökning av dödligheten bland män med högre utbildningsnivå, som gymnasie- eller högskoleutbildning, jämfört med de som har lägre utbildning.

– Den här ökningen visade sig inte bland kvinnor utan där minskade i stället dödligheten under 2021 oavsett utbildningsnivå, säger Barbro Engdahl, utredare på Socialstyrelsen.

Svårt att dra säkra slutsatser

Socialstyrelsen konstaterar att de omständigheter som rådde under covid-19-pandemin medför en viss osäkerhet i registreringar och datainsamling för de senaste två åren 2020 och 2021.

– Slutsatser avseende förändringar under den tidsperioden bör därför hanteras med försiktighet, säger Bruno Ziegler.

Statistik om hjärtinfarkter 2021

Kontakt

Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig
Telefon: 075-247 30 00

Kontakt

Barbro Engdahl, statistikfrågor
Telefon: 075-247 30 00