Stödlinje för personer som utövar våld i nära relationer har stor potential att växa

Publicerad:
Åtta av tio som ringde till stödtelefonen Välj att sluta under fjolåret hade inte tidigare sökt hjälp för sitt våldsbeteende, vilket är fler än föregående år. Majoriteten tog även vidare kontakt med behandlande verksamheter, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

– Stödlinjen fyller en viktig funktion genom att erbjuda anonyma samtal med en professionell rådgivare som har stor kunskap på området och även kan lotsa personen vidare till stöd och behandling, säger Mariana Dufort, forskare på Socialstyrelsen.

Stödtelefonen Välj att sluta vänder sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer men även de som är utsatta för våld, anhöriga och yrkesverksamma kan ringa dit.

Åtta av tio var män

Rådgivare vid Manscentrum Stockholm tar emot samtalen. Uppföljningen visar att under perioden 22 mars till 1 november 2021 uppgick antalet samtal till 331, varav cirka hälften kom från personer som uppgav att de utövar våld i en nära relation. Merparten av våldsutövarna som ringde, 82 procent, var män. Av dem som ringde hade 78 procent inte tidigare sökt hjälp för sitt våldsbeteende, vilket är en ökning från föregående uppföljning då motsvarande siffra var 56 procent.

I samtalen kom det fram att det oftast rörde sig om psykiskt våld följt av fysiskt våld och materiellt våld. I nio fall av tio var våldet riktat mot en partner och knappt en fjärdedel rapporterade om våld mot barn.

Svår grupp att nå

Till och med augusti uppgick antalet samtal till stödtelefonen till 35 per månad. Samtalsfrekvensen ökade från september i samband med att öppettiderna utökades från tre till fem dagar i veckan. Hemsidan för Välj att sluta lockade över 90 000 besök under året där man bland annat kan ladda ned informationsmaterial.

– Det här är en viktig men svår grupp att nå. Det finns en stor potential för stödtelefonen att växa, till exempel skulle det behöva spridas mer kunskap bland yrkesverksamma och anhöriga. Till utmaningarna hör även att fånga upp hedersrelaterat våld och våld bland hbtqi-personer, säger Mariana Dufort.

Stödet varierar

Rådgivarna som tar emot samtalen till stödtelefonen försöker motivera personerna som ringer att söka sig vidare till andra verksamheter för att få fortsatt stöd eller behandling. Närmare två tredjedelar av hänvisningarna ledde till att personen tog kontakt med de verksamheter de hänvisats till.

– Det är viktigt att kunna erbjuda olika stöd via olika kanaler, tillgången till specialiserade behandlingsverksamheter varierar dock i landet, säger Mariana Dufort.

 Att ge våldsutövare stöd är en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Sedan augusti 2021 finns också en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänsten ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Stödtelefonen Välj att sluta

  • Driften av stödlinjen "Välj att sluta" finansieras av Socialstyrelsen och det operativa arbetet utförs av Manscentrum i Stockholm.
  • Stödtelefonen startade som ett regeringsuppdrag som drevs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.
  • Under perioden 2019 – 2020 var Välj att sluta ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län, men under 2021 blev verksamheten nationell.
Ladda ned

Kontakt

Kontakt