Statsbidrag har stärkt det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden

Publicerad:
Fler fältarbetare, mer föräldraskapsstöd och aktiviteter för barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt stärkt strukturerad samverkan. Det är några av de saker som statsbidraget för sociala insatser i utsatta områden har använts till under 2021. Totalt betalade Socialstyrelsen ut 243,5 miljoner för att stärka kommunernas brottsförebyggande arbete.

– Förebyggande sociala insatser är avgörande för att långsiktigt minska kriminaliteten och våldet. Samhället måste göra mer för att hindra att barn och unga börjar begå brott, genom att fånga upp problem innan de blir akuta. Statsbidraget till kommuner med utsatta områden har intensifierat det här arbetet och använts till en bredd av insatser, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Statsbidraget betalas ut på uppdrag av regeringen och har för 2021 fördelats mellan de 26 kommuner som har minst ett utsatt område, enligt definitionen i polisens lägesbild 2019. I Socialstyrelsens uppföljning uppger de flesta kommunerna att satsningen har bidragit till att minska risken för att barn och unga dras in i eller drabbas av kriminalitet. Många kommuner har satsat på att arbeta mer uppsökande och relationsskapande med barn och unga. De flesta, 24 kommuner, uppger att de till exempel har utökat närvaron av fältarbetare eller motsvarande.

– Fältarbetare gör viktiga insatser genom att finnas som trygga vuxna för barn och unga i deras miljöer, men kan även fånga upp tendenser i ett område. De kan tidigt upptäcka barn och unga som behöver hjälp med att få stöd, säger Sara Billfalk, utredare.

Forskning visar att goda uppväxtvillkor och möjlighet att klara skolan skyddar mot risken för att en person ska börja begå brott. I 22 kommuner har statsbidraget använts till olika insatser för enskilda eller grupper av barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i kriminalitet. Det handlar exempelvis om satsningar på aktiviteter och mötesplatser för att bidra till en meningsfull fritid, och feriearbeten för att ge unga i riskzonen sysselsättning. Utöver det har 21 kommuner utökat stödet till föräldrar. 18 har satsat på insatser för att stödja barn och unga med stora behov att lyckas i skolan.

– Samverkan mellan olika aktörer i det brottsförebyggande arbetet är helt centralt för att det ska lyckas, och alla 26 kommuner uppger att det är något de har utvecklat. Det handlar exempelvis om att de förstärkt arbetet med mobila team, bestående av bland annat fältarbetare, polis, socialsekreterare samt personal från skola och fritids, säger Sara Billfalk.

Satsningen på sociala insatser i utsatta områden väntas pågå fram till och med 2023. För 2022 har Socialstyrelsen i uppdrag att fördela cirka 467 miljoner kronor till berörda kommuner.

Fakta – tidigare kartläggning och kunskapsstöd:

  • I juni 2021 fanns uppskattningsvis omkring 700 kommunalt anställda fältarbetare i landet, enligt en kartläggning myndigheten presenterade i januari. Nästintill alla kommuner med utsatta områden uppgav av de hade fältverksamheter.
  • På Socialstyrelsen pågår också ett omfattande arbete med olika typer av stöd till kommunerna för att förebygga att barn och unga begår brott. Under 2021 har myndigheten bland annat tagit fram ett kunskapsstöd om risk- och skyddsfaktorer samt om insatser för att motverka normbrytande beteende hos barn och återfall i brott.

Kontakt

Olivia Wigzell, generaldirektör

Kontakt

Sara Billfalk, utredare
Telefon: 075-247 34 10

Kontakt

Stina Isaksson, enhetschef
Telefon: 075-247 41 76