Socialstyrelsen föreslår att patientregistret utvidgas för bättre uppföljning av vården

Publicerad:
I dag saknas en heltäckande bild av den vård som utförs i Sverige. Socialstyrelsens patientregister får samla in uppgifter från slutenvården och läkarbesök i specialiserad öppenvård, men inte från vårdcentraler och annan primärvård. Nu föreslår myndigheten en regeländring.

– En utvidgning med primärvårdsuppgifter i patientregistret skulle ge oss bättre möjligheter att följa och kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som bedrivs, säger Henrik Lysell, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vid myndigheten finns totalt sex nationella hälsodataregister, bland annat patientregistret som har uppgifter om slutenvården, det vill säga patienter inlagda på sjukhus, och läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Över hälften av alla öppenvårdsbesök sker inom primärvården, men det finns i dag inget lagligt stöd för Socialstyrelsen att samla in uppgifter därifrån. Primärvård kan innefatta flera typer av verksamheter, exempelvis vårdcentraler, närakutmottagningar, barnhälsovård, mödrahälsovård och rehabilitering.

– I dag saknas i hög utsträckning möjligheter att kunna följa patienters väg i vårdkedjan, vilken ofta involverar såväl primärvård som specialiserad vård. Om vi har tillgång till uppgifter från samtliga vårdnivåer och möjlighet att samköra uppgifter från olika register blir diagnosområden som i dag har en begränsad möjlighet till uppföljning, exempelvis inom psykiatri, lättare att följa, säger Henrik Lysell.

Pandemin har visat att uppgifter från primärvården behövs 

Den pågående pandemin har på ett tydligt sätt visat att uppgifter från primärvården behövs för att mer ingående kunna undersöka olika faktorer runt covid-19, till exempel för att göra uppföljningar av patienter med långvariga symtom.

– I hälso- och sjukvården pågår också ett skifte där primärvården kommer att utgöra navet i framtidens vård. Den förflyttningen innebär ett behov att på nationell nivå och med registerdata kunna följa det som sker i primärvården. Det skulle gynna den enskilde patienten och folkhälsan i stort, säger Henrik Lysell.

I juli 2019 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla den nationella uppföljningen med fokus på primärvården. Uppdraget består av tre delar varav en del handlar om att utreda möjligheter till nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Socialstyrelsen förslag är att rapportering av uppgifter om vårdkontakter inom primärvård ska ske till det befintliga patientregistret, som regleras av patientregisterförordningen. Uppgiftsskyldigheten föreslås gälla vårdpersonal i både offentliga och privata verksamheter och såväl fysiska som digitala vårdkontakter.

– Utan författningsändringar kommer det fortsatt saknas heltäckande uppgifter på nationell nivå om vårdkontakter i primärvården, säger Henrik Lysell.

 

Kontakt

Henrik Lysell
Telefon: 075-247 35 29

Kontakt

Anna Granath
Telefon: 075-247 31 74