Socialstyrelsen: Bra förutsättningar att hantera nya utbrott av covid-19

Publicerad:
Enligt Socialstyrelsen kommer hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten ha bra förutsättningar att hantera de utmaningar som eventuella nya utbrott av covid-19 kan orsaka under hösten. Bedömningarna kring läget är gjorda utifrån Folkhälsomyndighetens tre scenarier.

När coronapandemin slog till med full kraft i våras uppstod på kort tid en extraordinär situation som krävde stora insatser på nationell nivå och Socialstyrelsen fick då i rask takt ett antal uppdrag från regeringen för att stödja och samordna regionernas och kommunernas arbete för att minska effekterna av pandemin. Nu sex månader senare konstaterar myndigheten att situationen med covid-19 för närvarande har stabiliserats.

- Men för den skull kan vi inte slappna av utan behöver fortsätta att upprätthålla och förbättra den nationella samordningen inför eventuella nya utbrott, men även ha beredskap för andra händelser, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

I rapporten framhålls framförallt de samlade nationella lägesbilder som myndigheten tagit fram och som utgjort grunden för det operativa arbetet. De kommer löpande att vidareutvecklas och förbättras under hösten.

- Lägesbilderna är en förutsättning för att vi ska kunna göra faktabaserade bedömningar om den aktuella situationen för att stödet och samordningen ska bli så bra som möjligt, säger Johanna Sandwall.

Socialstyrelsen bedömer, utifrån erfarenheter från vårens arbete, att förflyttningar av patienter med hjälp av en förstärkt transportkapacitet inte alltid är tillräckligt när ett ökat antal patienter är i behov av sjukvård samtidigt.

- Vi ser att det finns situationer i de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram där det skulle kunna uppstå behov av en personalresurs som med kort varsel kan sättas in för akuta insatser för att stödja en region som riskerar att överbelastas. Även för den katastrofmedicinska beredskapen i stort tror vi att det är en god idé att tillsammans med regionerna undersöka möjligheterna till en samordnad personalförstärkningsresurs, säger Johanna Sandwall.

När det gäller personlig skyddsutrustning, som det rådde stor brist på i pandemins inledningsskede, bedömer Socialstyrelsen nu att de inköp som gjorts av regionerna och kommuner under det senaste halvåret kommer att räcka för att möta behovet om nya utbrott av covid-19 skulle blossa upp. Socialstyrelsen roll som kompletterande aktör vid akut uppkomna behov kvarstår.

Sammanfattningsvis bibehåller Socialstyrelsen under hösten de funktioner och arbetssätt som skapats under våren. Det handlar om nationell samordning, att ta fram lägesbilder, stödja patienttransporter, ha beredskap för fältsjukhus, genomföra inköp av skyddsutrustning samt ta fram statistik, kunskapsunderlag och webbaserade utbildningar utifrån de behov som finns. Utifrån de olika scenarier som Folkhälsomyndigheten redovisat kommer intensiteten, omfattningen och inriktningen av myndighetens arbete emellertid att behöva anpassas. Socialstyrelsen är väl förberedd  för ett sådant flexibelt arbetssätt.  

Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05