Skärpta krav på att förebygga smittspridning i omsorgen

Publicerad:
Under pandemin har ett omfattande arbete gjorts för att bromsa smittspridningen i omsorgen. Följsamheten till basala hygienrutiner har också ökat. För att hålla i förbättringarna framöver föreslår Socialstyrelsen nu skärpta krav på hur hemtjänsten, äldreboenden och LSS-boenden ska arbeta för att förebygga olika smittor.

– Covid-19 har satt fokus på vikten av att förebygga smittspridning i omsorgen om personer som är äldre eller har funktionsnedsättning. För att stärka och skapa uthållighet i det arbetet framöver har vi tagit fram nya föreskrifter där vi förtydligar kraven på att verksamheterna fortsätter att utbilda personalen, ser över rutiner och analyserar risker, säger Anna Giertz, jurist på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har sedan tidigare föreskrifter om basal hygien, med regler om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Det har funnits brister i hur omsorgspersonalen följt bestämmelserna, men mätningar visar att följsamheten har ökat under pandemin. Socialstyrelsen har under pandemin tagit fram flera kunskapsstöd på området samt en webbutbildning som drygt 52 000 personer hittills har genomfört.

– Det har gjorts ett kunskapslyft inom omsorgen de senaste två åren. Det måste vi se till att upprätthålla. Här bedömer vi att nya föreskrifter, som kompletterar de andra regler som gäller sedan tidigare, kan bidra, säger Anna Giertz.

I det nya regelverket som skickats på remiss föreslår Socialstyrelsen krav på att verksamheterna har rutiner för att förebygga och förhindra smittspridning, att de bedömer vilka risker som finns samt vilka åtgärder som behöver vidtas. Omsorgen ska också erbjuda personalen utbildning och fortbildning i att förebygga smittspridning och i basal hygien. Reglerna baseras bland annat på lärdomar från covid-19 pandemin, men syftar till att förebygga all typ av smittspridning.

– Att skydda riskgrupper från utbrott av smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner är minst lika viktigt när det inte är pandemi. Vanligt förekommande sjukdomar, som influensa och vinterkräksjuka, och vårdrelaterade infektioner orsakar såväl lidande som dödsfall bland personer som har äldreomsorg eller insatser enligt LSS, säger Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen.

Planen är att de nya föreskrifterna ska kunna beslutas före sommaren, och att de därefter ska börja gälla under hösten 2022.

Fakta:

  • I genomsnitt behandlas varje säsong 11 000 patienter för influensa på sjukhus eller i specialiserad öppen vård. De flesta är personer 65 år eller äldre. I genomsnitt avled 685 personer till följd av influensa per säsong under åren 2015–2019, och nästan alla var över 65 år. Det finns också evidens för att äldre personer löper ökad risk att dö i samband med vinterkräksjuka.
  • Omsorgen har blivit bättre på att följa basala hygienrutiner under pandemin. 73 procent av personalen följde korrekta basala hygienrutiner i en mätning våren 2021 där 140 kommuner medverkade. Under 2019 var andelen 56 procent.

Kontakt

Anna Giertz
Telefon: 075-247 43 01

Kontakt

Axana Haggar
Telefon: 075-247 30 22