Så kan arbetet mot kriminalitet bland unga i utsatta områden fortsätta – efter statsbidrag

Publicerad:
Fler fältarbetare, fritidsaktiviteter, stöd i skolan och utökad samverkan mellan socialtjänst, polis och skola. Det treåriga statsbidraget för sociala insatser i utsatta områden har på flera sätt bidragit till att stärka kommunernas brottsförebyggande arbete enligt en ny utvärdering. Kommunerna har också svarat på hur de gör nu – när statsbidraget är slut. Samtidigt har Socialstyrelsen inlett en särskild granskning av användningen av medlen i en av kommunerna.

–  Kommunerna ska använda medlen enligt det uppsatta syftet. Får vi signaler om det motsatta behöver vi granska detta vidare, säger Stina Isaksson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen delat ut statsbidraget till sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021­-2023. Förra året fördelades bidraget mellan 28 kommuner med minst ett utsatt område, enligt definitionen i polisens lägesbild 2021. Och enligt den uppföljning som nu gjorts så har syftet med statsbidraget - att bidra till att stimulera till långsiktiga insatser för att minska kriminalitet bland barn och unga - sammantaget sett uppnåtts under de tre åren. 90 procent av kommunerna svarar också att de bedömer att de nått syftet.

–  Vår samlade bedömning är att statsbidraget som helhet har bidragit till syftet med satsningen. Det innebär att kommunerna på olika sätt har kunnat utveckla sitt arbete för att motverka att barn och unga dras in i eller drabbas av kriminalitet. I utvärderingen vi gjort lyfter flera kommuner att statsbidraget varit avgörande för att de skulle kunnat utveckla och förstärka det brottsförebyggande arbetet, säger Stina Isaksson.

Finansierade över 200 fältarbetare förra året

Många kommuner uppger att de satsat på att arbeta mer förebyggande och relationsskapande med barn och unga. Nästan alla kommuner svarar att de exempelvis har utökat närvaron av fältarbetare eller motsvarande. Totalt har statsbidraget finansierat anställning av över 200 fältarbetare under 2023, varav merparten heltidsanställningar.

Andra insatser som kommunerna satsat på under 2023 är fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet, mötesplatser för unga, föräldraskapsstöd samt feriearbeten för att ge unga i riskzonen sysselsättning. 21 kommuner svarar att de gjort insatser för att stödja barn och unga att lyckas i skolan.

–  En annan viktig del för att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan socialtjänsten, polis och skola, vilket också har förbättrats. Framförallt har kommunerna satsat på samverkansformer som sociala insatsgrupper, SIG, och på SSPF med statsbidraget, säger Stina Isaksson.

Nya statsbidrag delas ut

2023 var sista året det här statsbidraget betalades ut. I redovisningen svarar en fjärdedel av kommunerna att samtliga förstärkningar som statsbidraget bekostat kommer att finnas kvar, och drygt 60 procent av kommunerna svarar att mer än hälften kommer finnas kvar. 75 procent bedömer att de kommer att kunna behålla mer än hälften, eller all, av den personal som anställts.

–  Några kommuner har uttryckt viss oro för hur de ska kunna fortsätta arbetet. Vår förhoppning är att det nu ska finnas strukturer på plats som ger möjlighet att fortsätta med det arbete som inletts och fortsatt implementering av rekommenderade arbetssätt, säger Stina Isaksson.

Socialstyrelsen har också fått nya uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag som på olika sätt kan bidra till kommunernas fortsatta brottsförebyggande arbete. Bland annat har vissa kommuner kunnat ansöka om ett statsbidrag för insatser för barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Granskning pågår fortfarande

Socialstyrelsen granskar medlens användning även efter att rapporten lämnats in. Just nu pågår en särskild granskning av en kommun. Det gäller Botkyrka kommun där uppgifter inkommit som gör att deras rapportering behöver granskas vidare.

– Socialstyrelsen följer upp och granskar att kommunerna använder statsbidragen enligt de syften och krav som ställs upp. Det faller ett stort ansvar på respektive mottagare att förvalta statliga medel på rätt sätt och känna till de villkor som gäller, säger Stina Isaksson.

Fakta

  • Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att administrera, fördela medel samt följa upp en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023.
  • Statsbidraget, som haft ett brett syfte, ska gå till insatser i utsatta områden som syftar till att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.
  • I den slutredovisning som nu publiceras redovisas hur medlen fördelats, använts och vilka resultat som uppnåtts. För 2023 var det 234,5 miljoner kronor, för 2024 460,3 miljoner och för 2021 243,5 miljoner. Socialstyrelsen har också gjort en analys av i vilken utsträckning genomförda insatser har bidragit till att uppfylla syftet med satsningen. Dessutom redovisas hur Socialstyrelsen arbetat med det kunskapsstödjande uppdraget till kommuner för hur de kan arbeta med det brottförebyggande arbetet med barn och unga.
  • Som en del av uppdraget har Socialstyrelsen också gett stöd till kommunerna i genomförandet av satsningen på sociala insatser i utsatta områden. Socialstyrelsen har bland annat stöttat kommunerna med utbildning, nätverksträffar och erfarenhetsutbyten för de som arbetar med samverkan. Socialstyrelsen har också gett stöd för implementeringen av kunskapsstödet med rekommenderade insatser som socialtjänsten bör erbjuda barn med normbrytande beteende och risk att återfalla i brott. Det arbetet avslutas under 2024.

 

Uppdrag om sociala insatser i utsatta områden