Personal övas i säker hantering av skyddsutrustning

Publicerad:
Socialstyrelsen har idag gett Karolinska Institutet i uppdrag att arrangera träning och övning för bland annat vårdpersonal i hantering av personlig skyddsutrustning.

Socialstyrelsen lämnar idag en uppdaterad lägesrapport med anledning av covid-19 till Socialdepartementet och  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Tillgång till personlig skyddsutrustning, träning och övning i hantering av utrustningen för mindre van vårdpersonal och rekommendationer om hur relevanta vårdplatser kan säkerställas om situationen eskalerar. Det är vad Sveriges regioner uppger att de behöver stöd med och som står i fokus för Socialstyrelsen åtgärder den närmaste tiden.

– Utifrån den uppdaterade nationella lägesanalysen av regionernas lägesbilder arbetar Socialstyrelsen med att möta regionernas behov. Idag ger vi Karolinska Institutet i uppdrag att träna och öva personal för omhändertagande av patienter med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19, säger krisberedskapschef Johanna Sandwall.

Inköp av skyddsutrustning och material för provtagning

Den nya ögonblicksbilden från månadsskiftet februari-mars visar att regionerna sammanlagt har personlig skyddsutrustning som räcker för cirka 5800 diagnosbesök och drygt 1400 vårddygn.

Socialstyrelsen har påbörjat arbetet med inköp av skyddsutrustning och material för provtagning. I samverkan med MSB har arbetet med att samla in information om beredskapsläget inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård påbörjats.

– Vår bedömning i dagens rapport är att den samlade katastrofmedicinska beredskapen i Sverige är opåverkad. Regionerna har vidtagit aktiva ansträngningar för att säkerställa en tillfredsställande smittspårning samt prehospital akutsjukvård, hospital akutsjukvård och intensivvård. Det finns fortsatt behov av att säkerställa 1177 Vårdguidens funktionalitet, så att personer med misstänkt smitta dirigeras till korrekt vårdinrättning för ett adekvat omhändertagande, säger Johanna Sandwall.

Om lägesrapporten

  • Samtliga regioner har återkopplat på Socialstyrelsens begäran om lägesbild som skickades till regionerna den 27 februari.
  • Regionerna har inventerat totalt 71 sjukhus.
  • Siffrorna i inventeringen är aktuella en kortare period.
Socialstyrelsens nationella lägesrapport 2020-03-09
Socialstyrelsens nationella lägesrapportArtikelnummer: |Publicerad: 2020-03-09

Kontakt

Johanna Sandwall, krisberedskapschef

Kontakt

Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin