Ökad isolering bland personer med funktionsnedsättning när insatser ställts in

Publicerad:
Många kommuner har dragit ned på daglig verksamhet och gruppaktiviteter bland personer med funktionsnedsättning under pandemin. Det har bidragit till ökad isolering, samtidigt som smittspridningen i denna grupp varit något lägre jämfört med övriga befolkningen. Andelen som avlidit till följd av covid-19 är dock dubbelt så hög, visar en lägesrapport från Socialstyrelsen.

Bland samtliga personer med stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, smittades 4,2 procent med covid-19 under 2020, motsvarande drygt 3 500 personer. Totalt 149 personer avled, det vill säga 4 procent av de som smittats.

– Att en så hög andel avled jämfört med den övriga befolkningen kan bero på att många tillhör riskgrupper, framför allt de med Downs syndrom. De kan även ha haft svårigheter att kommunicera exempelvis feber och andningssvårigheter vilket kan ha gjort att de fått sjukvård i ett sent skede, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.

Totalt sett var dock dödligheten bland personer med insatser enligt LSS i princip oförändrad under 2020 jämfört med tidigare år.

Insatser ställdes in

Som en följd av pandemin ställdes många insatser in 2020. Daglig verksamhet enligt LSS påverkades mest. Var tredje kommun minskade omfattningen av insatsen och en lika hög andel slopade den helt och hållet.

– Många i gruppen hade redan före pandemin begränsade sociala kontakter och nedstängningen har ökat isoleringen. Det har förstärkts av att vissa boenden haft stängt för besökare samt begränsat tillgången till gemensamhetsutrymmen, säger Karin Flyckt.

Detta kan ha bidragit till ökad psykisk ohälsa. Under 2020 var det en fortsatt ökad förskrivning av lugnande läkemedel till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism och som har insatser enligt LSS.

– Förskrivningen av lugnande läkemedel var dock hög redan innan pandemin, därför går det inte att dra några säkra slutsatser om orsakerna, säger Karin Flyckt.

Ökad digital klyfta

Något som också slås fast i rapporten är att den digitala klyftan har ökat under pandemin.

– Det beror bland annat på bristande tillgänglighet i information och tjänster som är direkt kopplade till covid-19, som svårigheter att kommunicera med 1177 för personer med grav hörselnedsättning eller talsvårigheter. Även om digitaliseringen underlättar för många personer med funktionsnedsättning är det viktigt att det finns alternativ i kontakten med exempelvis hälso- och sjukvården, konstaterar Karin Flyckt.

En annan svårighet som rapporten pekar på är att en relativt låg andel av personalen på boenden för personer med funktionsnedsättning har gått Socialstyrelsens utbildningar i hygienrutiner och smittskydd.

– Det är bekymmersamt med tanke på förekomsten av riskgrupper och att all personal inte har gått vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller motsvarande utbildning. Det har troligen medfört extra ansträngningar för delar av personalen att ta till sig ny kunskap om smittskydd, säger Karin Flyckt.

 

Kontakt

Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor
Telefon: 075-247 35 75