Nytt stöd med nationella principer för prioritering inom intensivvård

Publicerad:
Socialstyrelsen och regionerna arbetar för närvarande hårt med att öka landets samlade intensivvårdskapacitet. Detta för att skapa en beredskap för ett ökat antal allvarligt sjuka i covid-19. Om behovet av intensivvård ändå skulle överstiga de resurser som finns har Socialstyrelsen tagit fram nationella principer för prioritering, som stöd för hälso- och sjukvården.

Arbetet med de nationella principerna för prioritering av resurser inom intensivvård under extraordinära förhållanden har skett i samverkan med etiker och medicinskt sakkunniga. Principerna är tänkta att användas om utvecklingen av smittspridningen leder till att behovet av intensivvård överstiger de tillgängliga resurserna.

– De nationella principerna är mycket tydliga med att det första steget är att utöka antalet intensivvårdsplatser. Dessa möjligheter måste vara helt uttömda innan principerna för prioritering tillämpas, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Dokumentet syftar till att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt redan gällande etiska principer för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården. Dessa uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen och slår fast att vi i Sverige ska ha en vård på lika villkor för alla.

– Det betyder att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård, och som har störst nytta av en insats, ska ges företräde. Med anledning av covid-19 kan vården komma att behöva göra en annan gränsdragning än normalt, men besluten ska fortfarande baseras på allas lika människovärde, medicinska behov och nyttan med behandlingen, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Prioriteringar får inte ske utifrån patientens ålder. Patientens sociala situation eller ställning, funktionsnedsättning eller huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd får inte heller påverka.

Däremot är det nödvändigt att ta hänsyn till patientens biologiska ålder, vilket kräver en sammanvägning av olika faktorer genom en professionell bedömning. Bland annat kan svikt i flera organ, till exempel hjärta och lungor, påverka bedömningen.

– Det handlar i det här sammanhanget om hur skör patienten är, och hur stor möjlighet personen har att klara av intensivvård och därefter återfå ett gott liv, säger Thomas Lindén.

Jämlikt över landet

Om det blir aktuellt att tillämpa principerna gäller de alla patienter som behöver intensivvård, och inte endast dem som har sjukdomen covid-19. Principerna lyfter även fram att patienter och närstående har rätt att involveras i och informeras om de beslut som fattas, även om det är vården som fattar dem. Ifall patienter inte längre får tillgång till intensivvård ska de erbjudas annan vård.

– Syftet med att samordna principerna nationellt är att det ska bli jämlikt över landet och inte skilja sig åt mellan regionerna. I den extraordinära situation som råder är det också viktigt att vårdpersonalen får stöd i de svåra beslut som kan krävas genom öppna och etiskt väl underbyggda principer, säger Thomas Lindén.

Kontakt

Taha Alexandersson

Kontakt

Thomas Lindén