Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt ska bidra till ökad kontinuitet och trygghet i primärvården

Publicerad:
1 100 invånare – det är ett nationellt riktvärde för hur många invånare en specialistläkare i primärvården i normalfallet kan ansvara för som fast läkarkontakt, enligt Socialstyrelsen. Syftet är ökad trygghet och tillgänglighet samt likvärdigt god kvalitet över landet. Riktvärdet kan även bidra till en bättre arbetsmiljö. Tillgången på specialistläkare är dock en utmaning.

Fler invånare behöver få en fast läkarkontakt i primärvården, något som alla har lagstadgad rätt till. För dem med komplexa behov, exempelvis multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, är behovet extra stort.

– Nu anger vi ett nationellt riktvärde att sträva mot när det gäller antalet invånare per läkare i primärvården. Såväl den enskilde som primärvården gynnas av att antalet inte är för högt. För den som söker vård bidrar en god bemanning till ökad kontinuitet, trygghet och tillgänglighet. För läkarna bidrar det också till bättre arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för att fler ska vilja arbeta i primärvården, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Riktvärdet är ett stöd när regionerna och enskilda hälso- och vårdcentraler planerar, fördelar resurser och gör uppföljningar. I planeringen är det av central betydelse att väga in lokala förutsättningar.

– Siffran 1 100 är varken ett golv eller ett tak, utan behöver anpassas lokalt. Resurserna, i form av läkarkompetens, ska inte fördelas lika utifrån invånarantal utan måste dimensioneras efter exempelvis hur stora vårdbehov invånarna har. Vilka andra yrkesgrupper som ingår i teamet på hälso- eller vårdcentralen och hur de arbetar spelar också stor roll, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen.

Det nationella riktvärdet baseras på en sammanvägd bedömning utifrån vetenskaplig litteratur på området, regionernas arbete med fast läkarkontakt samt dialoger med professionsorganisationer och patientföreningar.

Bristen på specialistläkare en utmaning

Tillgången på specialistläkare i primärvården, i synnerhet specialister i allmänmedicin, är dock en stor utmaning.

– För att svara mot riktvärdet på nationell nivå, och för att fler ska kunna få en fast läkarkontakt, behövs betydligt fler specialistläkare och ST-läkare i primärvården. Det är även viktigt att övriga kompetenser i teamet på hälso- eller vårdcentralen säkerställs, säger Maria Hilberth.

För att primärvården ska kunna vara navet i hälso- och sjukvården är det också viktigt att utveckla hur arbetet är organiserat, hur samverkan fungerar inom primärvården liksom med sjukhusen och kommunerna samt hur digitaliseringens möjligheter tas tillvara.

Nationella vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen publicerar på uppdrag av regeringen i dag även en nulägesbild av kompetensförsörjningen i primärvården. I november kommer rådet och myndigheten att lägga förslag på nationella insatser för att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen.  

Faktaruta:

  • En fast läkarkontakt är en namngiven läkare, exempelvis på en hälso- eller vårdcentral, som kan samordna patientens vård. Alla ska kunna välja en fast läkarkontakt i primärvården, enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Det finns en överenskommelse mellan staten och SKR med målet att 55 procent av invånarna och 80 procent av de som bor i särskilt boende ska ha fast läkarkontakt vid utgången av 2022.
  • Socialstyrelsens nationella riktvärde har tagits fram på uppdrag av regeringen som en del i ett samlat stöd till regionerna i arbetet med att fler ska få en fast läkarkontakt. Myndigheten publicerade förra året bland annat en vägledning och ett planeringsverktyg.
Ladda ner
Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt i primärvårdenArtikelnummer: 2022-4-7896|Publicerad: 2022-04-29

Kontakt

Maria Hilberth
Telefon: 075-247 35 15

Kontakt

Olivia Wigzell