Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt

Publicerad:
Personer som får insatser från äldreomsorgen behöver få mer inflytande över sin egen vardag och få stöd av personal med adekvat kompetens och erfarenhet. Dessutom behöver de stora skillnaderna i kvalitet över landet minska så att alla kan få en omsorg av god kvalitet. Därför startar Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag.

- Vi ska arbeta nära verksamheterna och en huvuduppgift blir att snabbare svara upp mot verksamheternas behov av expertstöd. Stödet ska lättare kunna användas direkt i mötet med de personer som behöver äldreomsorg. För att kunna svara mot behoven i verksamheten krävs en dialog och en god tillgänglighet, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Kompetenscentrumet ska göra det lättare att införa arbetssätt som bygger på bästa tillgängliga kunskap och goda exempel från olika verksamheter. Dessutom ska kompetenscentret ge en nationell bild av läget i den svenska äldreomsorgen med de styrkor och utmaningar som finns.

- Pandemin blottlade brister som kartlagts och analyserats i många av Socialstyrelsens rapporter. Centrumet är en del i arbetet för att stärka kompetensen i äldreomsorgen. Det ska vara lättare för medarbetare i äldreomsorgen att utgå från bästa tillgängliga kunskap i sitt vardagliga arbete. I slutändan är syftet är att uppnå en god kvalitet för den enskilde, säger Olivia Wigzell

Socialstyrelsen har i flera rapporter konstaterat att kvaliteten på äldreomsorgen skiljer sig stort mellan kommunerna. En enhetsundersökning från juni visar en stadig minskning av andelen personal på särskilda boenden för äldre, som har den kompetens som Socialstyrelsen rekommenderar. År 2013 hade 86 procent av den personal som var i tjänst på vardagar rätt kompetens. 2022 hade siffran sjunkit till 77 procent. Senaste undersökningen om vad äldre tycker om äldreomsorgen visade också att äldre på särskilda boenden upplever att de har fått svårare att få kontakt med personal.

 

Om centrumet

Nationellt kompetenscentrum och vägledning för äldreomsorg inrättas på uppdrag av regeringen, som ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter och för att utveckla kunskapen om äldreomsorgen. Chef för centrumet blir Eva Lindqvist som närmast kommer från Nestor FoU-center.

19 miljoner kronor avsätts för centrets verksamhet under 2022. Samma belopp beräknas därefter att avsättas årligen.

Mer arbete inom äldreområdet

Kompetenscentret är en av många insatser som Socialstyrelsen gör för att stödja utvecklingen mot en stärkt vård och omsorg för äldre. Några andra exempel:

- Stödjer omställningen till en god och nära vård.

- Fördelning av statsbidrag genom ”Äldreomsorgslyftet” där omsorgspersonal får möjlighet att studera på arbetstid till vårdbiträde eller undersköterska.

Förbereder insatser för att ta emot ansökningar och utfärda bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

- Tar fram kunskapsmaterial för teambaserat arbetssätt i arbete med äldre personer som har sammansatta behov.

- Analyserar och bedömer förutsättningar för att införa en lämplig övre gräns för antal medarbetare per första linjens chefer i äldreomsorgen.

- Tar fram ett underlag med för- och nackdelar att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildningskrav för första linjens chefer i äldreomsorgen.

- Föreskrifter och allmänna råd för att förebygga och förhindra smittspridning inom hemtjänsten, på äldreboenden och LSS-boenden (LSS=Lagen om stöd och service till funktionshindrade).

- Kunskapsstöd för att förhindra ofrivillig ensamhet hos äldre.

- Tar fram språkbedömningsstöd för verksamheter inom äldreomsorgen

- Införande av fast omsorgskontakt för alla som har hemtjänst från 1 juli 2022.