Nationellt centrum behövs för att höja kompetensen om autism och intellektuell funktionsnedsättning

Publicerad:
Det behöver inrättas ett nationellt centrum för att höja kompetensen och öka kunskapen om frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att starta ett nationellt kompetenscentrum för frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS-området.

Socialstyrelsens slutsats är att ett sådant centrum behövs, både för att höja kompetensen på området och för att mer systematiskt samla och sprida kunskap.

– Socialstyrelsen har nyligen konstaterat att många som arbetar på LSS-boenden för barn och vuxna saknar grundkompetens inom vård och omsorg – trots att Socialstyrelsen rekommenderar sådan, säger Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare för funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.

– Till exempel hade endast 38 procent av den tillsvidareanställda personalen på boenden för barn en grundutbildning inom vård och omsorg. I boenden för vuxna var motsvarande siffra 64 procent.

Av rapporten som nu tagits fram framgår att rätt kompetens för ledning och personal är en förutsättning för god kvalitet i verksamheterna.

– Vid bristande kompetens finns det risk för missförhållanden och de yttersta konsekvenserna kan bli tvångs- och begränsningsåtgärder. Med rätt kompetens kan detta förebyggas i högre utsträckning och en bättre kvalitet uppnås, säger Karin Flyckt.

Flera arbetsuppgifter kan ligga hos centrumet

Det nya centrumet föreslås få i uppgift att samla, sprida och vid behov utveckla ny kunskap. Det ska också kunna samla och sprida forskningsresultat, erbjuda fortbildningsinsatser samt föra dialog med verksamheterna.

– I dag kan det vara svårt att hitta kunskap, fortbildning och forskning samlat, då det finns flera aktörer på området. Det finns också områden där det saknas kunskapsmaterial och fortbildning. Här kan det nationella kunskapscentrumet fylla en viktig funktion, och bli ett komplement till det utvecklingsarbete som redan pågår, säger Karin Flyckt.

I rapporten föreslås att centrumet skulle kunna etableras som ett nytt fristående centrum, alternativt förläggas vid Socialstyrelsen. Myndigheten bedömer att en placering på Socialstyrelsen är att föredra, något som även andra aktörer har lyft. Argumenten är flera, bland annat att myndigheten redan är en nationell, samordnande aktör på området. Myndigheten har även erfarenhet av att hysa liknande verksamheter, exempelvis det nyetablerade kompetenscentrumet för äldreomsorg.

– Vi ser också att en placering på Socialstyrelsen skulle innebära mindre sårbarhet och därmed mer stabilitet över tid. Därför lämnar vi detta som vårt förslag till regeringen, säger Karin Flyckt.

Ett nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism – Socialstyrelsens bedömningar och förslag

Kontakt

Karin Flyckt
Telefon: 070-162 35 75