Majoriteten av de som dör av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har haft psykiatriska diagnoser

Publicerad:
Varje år dör uppemot 900 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Tre av fyra dödsfall beror på överdoser eller att personen tagit sitt liv, visar en genomgång av statistik från flera myndigheter.

En viktig del i arbetet med att minska antalet dödsfall som orsakas av läkemedels- och narkotikaförgiftning är att ha tillgång till tillförlitlig statistik. Nu har Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Rättsmedicinalverket på uppdrag av regeringen sammanställt statistik på det här området i en gemensam rapport. 

– Genom att göra statistiken tillgänglig kan vi öka förståelsen för problematiken kring dödsfallen. Kunskaperna från rapporten kan bidra till mer kunskapsbaserade insatser och bättre samverkan i arbetet med att minska antalet dödsfall, säger Petra Sundlöf, utredare på Socialstyrelsen.

Fentanyl orsakade markant ökning av dödsfall

Antalet personer som dött till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning har ökat från 557 personer 1997 till 894 under 2019, enligt Socialstyrelsens statistik.

– Vi såg en kraftig ökning av dödsfall i mitten av 2010-talet vilket framför allt kan tillskrivas en våg av fentanyl och fentanylanaloger, som är olika varianter av fentanyl. Dödsfallen skedde mestadels bland yngre män och har därefter minskat till en låg nivå. Vi har inte analyserat orsaken till minskningen i den här rapporten men en tänkbar anledning är att fler fentanylanaloger blev narkotikaklassade och att det blev känt hur farligt fentanyl faktiskt är, säger Daniel Svensson, sakkunnig på Socialstyrelsen.

De substanser som låg bakom dödsfallen 2019 varierade beroende på om förgiftningen berodde på en överdos eller suicid. Vid överdoser var olika typer av opioider vanligt, till exempel tramadol och oxikodon. Bland förgiftningar som klassades som suicid dominerade sömnmedel och lugnande medel.

Värktabletter bakom förgiftningsdödsfall

Nära ett av fyra förgiftningsdödsfall, 215 totalt, orsakades av att man tagit ett eller flera icke narkotikaklassade läkemedel, till exempel paracetamol som finns i värktabletter. Suicid svarade för nära hälften av dödsfallen.

– Även läkemedel som många av oss har hemma kan få allvarliga konsekvenser om man använder dem fel och överdoserar, säger Daniel Svensson.

De som dog av en överdos hade ofta ett känt problematiskt narkotikabruk, företrädesvis var de män i yngre åldrar och det var även en överrepresentation av personer som saknade gymnasial utbildning. En hög andel av suicidfallen hade tidigare haft kontakter med psykiatrin för exempelvis depression.

– Rapporten visar att de flesta som avlider till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar är kända av hälso- och sjukvården sedan tidigare, cirka åtta av tio hade fått en psykiatrisk diagnos fem år före dödsfallet. Förhoppningen är att kunskaperna kan användas för att förebygga psykisk ohälsa och minska antalet dödsfall, säger Petra Sundlöf.

Fakta

Av de personer som avled till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2019 var sex av tio män. Totalt 44 procent registrerades som oavsiktliga förgiftningar, ofta kallat överdos, 31 procent utgjordes av suicid och 25 procent av dödsfallen kategoriserades som oklar avsikt.

Ladda ned
Dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningarArtikelnummer: 2022-6-7915|Publicerad: 2022-06-01

Kontakt

Petra Sundlöf
Telefon: 075-247 35 79

Kontakt

Daniel Svensson
Telefon: 075-247 35 11