Hjärtinfarkterna fortsätter att minska

Publicerad:
Allt färre insjuknar i hjärtinfarkt och under förra året avled 4 700 personer till följd av akut hjärtinfarkt. ”I vår statistik ser vi att det är skillnader mellan länen och vi kan även konstatera att det är skillnad i dödlighet mellan grupper med olika utbildningsnivå”, säger Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Idag presenterar Socialstyrelsen Statistik om hjärtinfarkter 2022 och där framgår bland annat att:

  • Det under förra året inträffade cirka 23 200 fall av akut hjärtinfarkt vilket innebär att trenden, efter en tillfällig ökning under pandemiåret 2021, återigen fortsätter nedåt.
  • ”Den positiva utveckling vi sett under en följd av år bedömer vi beror bland annat på ändrade levnadsvanor, förbättrat akut omhändertagande och bättre behandling av riskfaktorer som högt blodtryck och höga blodfettnivåer”, säger Bruno Ziegler.
  • Var man bor spelar roll när det gäller antalet fall och dödlighet i akut hjärtinfarkt. Under förra året hade Norrbotten högst antal fall och även högst antal döda med akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare. Uppsala län hade lägst antal fall och antal döda per 100 000 invånare.
  • Det är skillnad i dödlighet i akut hjärtinfarkt mellan grupper med olika utbildningsnivå. Personer med enbart förgymnasial utbildning har högst dödlighet per 100 000 invånare. När det kommer till skillnad mellan könen har män generellt sett en högre dödlighet än kvinnor.
  • ”Vi har inte undersökt orsakerna till de skillnader som finns kopplat till kön, utbildningsnivå och var man bor. Det kan finnas flera tänkbara förklaringar. När det gäller skillnaderna mellan länen skulle det kunna bero på att man har olika förutsättningar till exempel när det kommer till åldersstruktur, geografi och riskfaktorer hos befolkningen. Men det skulle också kunna bero på skillnader i förebyggande behandling och akut omhändertagande. Vi hoppas att siffrorna används vidare för fördjupning inom ramen för vetenskapliga undersökningar eller genom regionernas egna utvärderingar av sin hjärtinfarktsjukvård”, säger Bruno Ziegler.
Socialstyrelsen Statistik om hjärtinfarkter 2022