Fortsatt kraftig ökning av adhd-diagnoser

Publicerad:
Mellan åren 2019-2022 har andelen barn och unga som fått en adhd-diagnos ökat med uppemot 50 procent. Bland de allra yngsta barnen, flickor 5-9 år, ökade andelen som fått diagnosen adhd med närmare 45 procent under motsvarande period. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning som presenteras idag.

Texten uppdaterad.

Sedan 2006 då Socialstyrelsen började kartlägga förskrivningen av adhd-läkemedel i Sverige har ökningen varit exceptionell. Totalt är det för närvarande närmare 190 000 personer i Sverige i åldern 5-64 år som har fått en adhd-diagnos och förskrivs något adhd-läkemedel.

– Eftersom andelen som får diagnosen fortsätter öka och antalet nya fall inte visar någon  tendens att stanna av, räknar vi med att andelen som diagnostiseras kommer att fortsätta öka, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Kurvorna pekar brant uppåt

Sedan 2019 har ökningen varit än mer dramatisk än tidigare och kurvorna pekar brant uppåt i alla åldrar, såväl bland flickor och pojkar som kvinnor och män. Socialstyrelsen har redan tidigare konstaterat att under coronapandemin var ökningstakten av antalet nya fall högre än någonsin tidigare.

– Det är bland flickor i åldern 10-17 år och unga kvinnor, 18-24 år, som vi ser den kraftigaste ökningen. Där ökade andelen som hämtat ut adhd-läkemedel med omkring 50 procent från 2019-2022, säger Peter Salmi.

Snart kan 15 procent av pojkarna ha en adhd-diagnos

Uppgifter om uttag av adhd-läkemedel ger en bra indikation på hur många som har fått diagnosen adhd. Baserat på uppgifter i läkemedelsregistret och patientregistret påbörjar omkring 75 procent av alla skolbarn i åldern 10-17 år en läkemedelsbehandling efter att de fått en adhd-dagnos.

– Utifrån de data vi har är det nu 10,5 procent av pojkarna och sex procent bland flickorna som har en adhd- eller add-diagnos. Vi tror att andelen kommer att öka till 15 procent för pojkar och 11 procent för flickor innan utvecklingen skulle kunna plana ut. Men det bygger på att antalet nya fall inte fortsätter att öka, säger Peter Salmi.

Ingen skillnad mellan könen på sikt

Enligt kartläggningen diagnostiseras kvinnor och flickor i allmänhet i ett senare skede än pojkar och män, men kommer så småningom ifatt. Fler kvinnor har exempelvis diagnosen såväl när de är unga, som i vuxen ålder, jämfört med män. Sett till det stora antalet adhd-diagnoser i befolkningen finns således ingen större skillnad mellan män och kvinnor.

Enligt Socialstyrelsen finns betydande regionala skillnader när det gäller förskrivningen av adhd-läkemedel, något som även avspeglar skillnader när det gäller hur många som får en diagnos. I region Gotland är andelen pojkar och flickor i åldern 10-17 år som förskrivs adhd-läkemedel högst. I Västernorrland är andelen knappt hälften så stor. 

 

Fakta om adhd

  • Adhd beskrevs tidigt som svårigheter med överaktivitet och uppmärksamhet hos barn och främst bland pojkar. Tillståndet förekommer dock hos såväl flickor som hos män och kvinnor.
  • Utvecklingen sedan 2006 visar en kraftig ökning av andelen som diagnostiseras och ökningen har inte visat några tecken på att stanna av.
  • Jämsides med ökningen av antalet diagnoser har även förskrivningen av adhd-läkemedel ökat i motsvarande grad.
  • Socialstyrelsen har nyligen publicerat Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. En uppdaterad version publiceras våren 2024.
Diagnostik och läkemedelsbehandling vid adhd. Förekomst, trend och könsskillnader

Kontakt

Peter Salmi, utredare
Telefon: 075-247 38 87