Fler äldre får antidepressiva läkemedel

Publicerad:
Allt fler äldre personer använder antidepressiva läkemedel. Under perioden 2006-2022 var ökningen 23 procent för personer i åldern från 65 år och uppåt. Och det är framförallt äldre kvinnor som använder antidepressiva läkemedel. I åldern 65+ är användningen nära 70 procent högre hos kvinnor jämfört med män.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning och en analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer i åldern 65 år och äldre under perioden 2006-2022. Och resultatet visar alltså på en tydlig ökning i användning av antidepressiva läkemedel, i synnerhet bland kvinnor. Helt följdriktigt visade det sig också att betydligt fler kvinnor än män diagnostiseras med depression och ångest.

– Det finns dock mycket som tyder på att det är en underdiagnostisering av depression hos män. En förklaring till det kan vara att det är svårare att upptäcka depression hos män, men också att män är mindre benägna att söka hjälp för sådana problem, säger Johan Fastbom, projektledare för kartläggningen.

Regionala skillnader består

Från att tidigare ha varit stora regionala skillnader i förskrivning av antidepressiva medel har Socialstyrelsen noterat en viss minskning över tid. Det är dock fortsatt samma regioner som ligger högst respektive lägst när det gäller hur mycket antidepressiva som skrivs ut. I region Kronoberg skrivs mest antidepressiva medel ut till äldre, men jämfört med hur mycket som skrevs ut 2006 har ökningen varit störst i region Gotland.

– Vi kommer nu att gå vidare och undersöka vad dessa skillnader kan bero på. Om det kan finnas olika praxis för förskrivning av den här typen av mediciner i olika regioner, vilket i så fall skulle tyda på att vården inte är jämlik, säger Johan Fastbom.

Ökningen kommer att fortsätta

Socialstyrelsens kartläggning visar att användningen av antidepressiva medel till äldre med största sannolikhet kommer att fortsätta öka. En anledning är att andelen personer i högre åldrar inom gruppen 65 år och äldre kommer att öka markant. Om 20 år kommer exempelvis antalet personer i åldersgruppen 90-99 år att ha ökat med över 100 procent. I och med att människor lever allt längre kommer också fler att få någon form av demenssjukdom. Eftersom personer med demens behandlas i högre utsträckning med antidepressiva medel, kommer det bidra till en fortsatt ökning av användningen hos äldre.

– Vi ser också att antidepressiva läkemedel allt oftare används för att behandla ångest och sömnproblem vilket vi bedömer kommer att bidra ytterligare till ökningen, säger Johan Fastbom.

Stor omställning kan påverka den psykisk hälsan

Äldre personer som får antidepressiva läkemedel har i betydligt större omfattning hjälp från socialtjänsten - såväl hemtjänst i eget boende som särskilt boende – jämfört med befolkningen i övrigt. Det sambandet är mycket tydligt.

Socialstyrelsens kartläggning visar också att förskrivningen av antidepressiva medel ökar markant i samband med att den äldre börjar få hemtjänst eller flyttar till ett särskilt boende. En möjlig förklaring kan vara att det innebär en stor omställning och att det kan påverka den psykiska hälsan, med ökad risk för depression, ångest och sömnsvårigheter.

– Men det kan också vara så att bakomliggande förändringar i hälsotillstånd eller funktionsförmåga också medför att den äldre kommer i kontakt med sjukvården där behovet av behandling med antidepressiva uppmärksammas, säger Johan Fastbom. 

Kartläggning och analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre

Kontakt

Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig
Telefon: 075-247 32 77