Färre inlagda på sjukhus för skador – men antalet som vårdas för cykelolyckor ökar

Publicerad:
Fallolyckorna fortsätter att dominera bland dem som läggs in på sjukhus på grund av skador. Cykelolyckor tillhör de olyckor som ökar mest till antalet, visar ett faktablad från Socialstyrelsen.

Totalt 141 000 personer var inskrivna på sjukhus i fjol till följd av en skada, vilket var cirka 5 000 färre än 2019. Olycksfall stod bakom majoriteten av skadorna, nästan 94 000 personer jämfört med 96 000 föregående år. Komplikationer i vården drabbade 38 000 och självskador 6 700, vilket var 3 000 respektive 100 färre än året innan. Ett oförändrat antal, 1 500, vårdades för våld.

– Restriktionerna under pandemin kan ha bidragit till att aktiviteten i samhället minskat vilket kan vara en förklaring till att färre behövt läggas in på sjukhus på grund av skador, säger Christian Lovering, statistiker på Socialstyrelsen.  

Sju av tio olyckor är fallolyckor

Fallolyckor har minskat något sedan början av 2000-talet, men bland män från 80 år och uppåt har det skett en ökning. De flesta av de 67 000 som råkade ut för en fallolycka 2020 var dock kvinnor, 57 procent.

– Sju av tio olyckor är fallolyckor. Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till sluten vård på sjukhus, säger Christian Lovering.

Därför är det inte så förvånande att lårbensfraktur var den vanligaste huvuddiagnosen bland personer som vårdats för en skada. Drygt 17 000 personer lades in på sjukhus för en lårbensskada 2020.

Cykelolyckor ökar

Cykelolyckor tillhör de olyckskategorier som ökade mest till antalet. Nästan 4 100 personer vårdades på sjukhus för en cykelolycka, att jämföra med 3 400 året innan. I siffrorna ingår olyckor på elsparkcykel.

– Inskrivningar på sjukhus till följd av cykelolyckor har ökat de senaste tre åren. Årets siffra är den högsta sen 2005 då 4 000 personer vårdades på sjukhus för cykelolycka, säger Christian Lovering.

Just cykelolyckorna var en bidragande orsak till att antalet personer inskrivna på sjukhus för vägtrafikolyckor ökade med 600 till cirka 8 200 personer 2020.

– Annars ser vi att antalet personer som vårdas till följd av vägtrafikolyckor minskat sedan början av 2000. Till stor del beror det på att färre behövt läggas in för bilolyckor, säger Christian Lovering och tillägger att dubbelt så många män som kvinnor vårdas på sjukhus efter vägtrafikolyckor. 

Män utsätts oftare för våld

Det är även tre gånger vanligare att män vårdas till följd av våld jämfört med kvinnor. Totalt var 1 500 personer inskrivna på sjukhus på grund av våld, det vill säga övergrepp av en annan person.

– Bland män är det i stor utsträckning 15−24-åringar som vårdas för våld medan det bland kvinnor är ungefär lika vanligt i åldern 15−24 år som i åldern 25−44 år, säger Christian Lovering.

Statistiken visar också att det är vanligare att personer med enbart grundskoleutbildning skrivs in på sjukhus till följd av en skadehändelse.

– Färre högutbildade drabbas. Det gäller speciellt avsiktliga skadehändelser, det vill säga våld och självskador, säger Christian Lovering.

När det gäller självskador hade nästan nio av tio, 5 900 personer, skadat sig genom förgiftning, till exempel med läkemedel.

Kontakt

Christian Lovering, statistiker
Telefon: 075-247 43 88