Dödsorsaksintyg över avlidna i covid-19 visar högst andel i Stockholm

Publicerad:
90 procent av dem som avlidit i covid-19 är 70 år och över. Mer än hälften av dödsfallen har skett i Stockholms län, därefter följer Södermanland och Västra Götaland med 7,5 procent. Det visar en sammanställning av hittills knappt 1 700 inkomna dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker bygger på dödsorsaksintyg som skickas in från läkare. Dessa har en eftersläpning, då läkarna har tre veckor på sig att inkomma med uppgifterna.

- Den statistikbild som nu ges stämmer huvudsakligen med den bild som framkommit i de siffror som Folkhälsomyndigheten presenterat. Vissa skillnader finns beroende på insamlingssätt, Folkhälsomyndigheten tar fram statistik ur databasen över smittade, SmiNet, då det under en pandemi finns ett behov av att snabbare ta in siffror. Socialstyrelsen samlar in läkarnas dödsorsaksintyg och den insamlingen fortsätter nu i enlighet med ordinarie rutiner för att på sikt få en så detaljerad och fullständig statistik som möjligt, säger Mona Heurgren, avdelningschef för register och statistik på Socialstyrelsen.

1 684 avlidna med dödsorsak covid-19

De intyg som hade kommit till myndigheten fram till den 23 april visar på 1 684 avlidna med dödsorsak covid-19.

- Detta är alltså en siffra som kommer att uppdateras efter hand, men som ger en bild baserad på det som inkommit och analyserats fram till den tidpunkten, säger Mona Heurgren.

Av de 1 684 är drygt 90 procent 70 år och över, 1 522 personer, och 48,5 procent 85 år och över. Andelen män är cirka 54 procent och kvinnor cirka 46 procent. En stor andel har haft något eller några andra sjukdomstillstånd.

- Detta pekar på resultat som överensstämmer med det som framkommit i Folkhälsomyndighetens statistik, att det är en högre dödlighet bland äldre, liksom bland män samt om man har vissa underliggande sjukdomar, säger Mona Heurgren.

En majoritet av dödsfallen i Stockholms län

Bland regionerna sticker Stockholms län ut med knappt 56 procent av de avlidna bland de 1 684. Södermanland och Västra Götaland följer sedan med vardera 7,5 procent av de avlidna.

- Den statistik som Socialstyrelsen samlar in över dödsorsaker ger underlag och möjlighet till fördjupade analyser, uppföljning och forskning framöver, säger Mona Heurgren.

Faktaruta

  • Socialstyrelsen är ansvarig för den officiella statistiken för hälsa, vård och omsorg samt dödsorsaker.
  • Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik bygger på de dödsorsaksintyg som läkare skriver och skickar in till Socialstyrelsen, med utlåtande över dödsorsaken. Läkarna har tre veckor på sig att inkomma med intygen till myndigheten.
  • Uppgifterna från dödsorsaksintyget klassificeras och kodas av Socialstyrelsen och rapporteras sedan in i dödsorsaksregistret, som ligger till grund för den officiella statistiken över dödsorsaker.
  • Dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik hämtas från databasen Smi-Net, dit läkare, laboratorier och smittskyddsenheter anmäler laboratoriebekräftade fall av covid-19 och avlidna i covid-19. Där kan också finnas en liten eftersläpning, men den är mindre än för dödsorsaksintygen.

Kontakt

Mona Heurgren
Telefon: 075-247 36 09