Årets äldreenkät: Stor skillnad mellan kommunerna i hur lätt det är att träffa läkare

Publicerad:
Svårare att träffa läkare eller få kontakt med omsorgspersonal och ökad ensamhet. Det är tre av flera områden som försämrats när Socialstyrelsen frågat de som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst om deras upplevelser. Dessutom visar årets undersökning riktad till verksamheterna att utbildningsnivån blivit lägre inom äldreomsorgen.

– Vi ser i sammanställningen hur tuff situationen varit för många äldre under pandemin men också hur svårt det varit för personalen att räcka till. Även om fler boende på äldreboende anser sig ha ett gott hälsotillstånd har upplevelsen försämrats inom nästan alla övriga områden. Kommuner, regioner och myndigheter måste fortsätta arbeta för att stärka vård och omsorg till äldre och göra den mer likvärdig, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare vid Socialstyrelsen.

På frågan om hur lätt det är att få träffa läkare vid behov är det avsevärda skillnader mellan såväl län som kommuner. I ett län är medelvärdet 37 procent som tycker det är mycket eller ganska lätt medan det är 56 procent i ett annat län. Spridningen mellan enskilda kommuner är ännu större. Sammantaget har andelen som tycker det är mycket eller ganska lätt att få träffa läkare minskat från 53 till 45 procent jämfört med 2020.

Äldre som bor på särskilda boenden har omfattande vård- och omsorgsbehov och det ska därför alltid finnas personal tillgänglig dygnet runt. I årets enkät tycker 78 procent att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med omsorgspersonal mot 82 procent år 2020.

Av de som har hemtjänst i ordinärt boende har 56 procent svarat att de ofta eller då och då besväras av ensamhet, en ökning med 3 procentenheter sedan 2020. Kvinnor upplever ensamhet i högre utsträckning än män.

Utbildningsnivå i äldreomsorgen undersökt

Utöver enkäten till äldre publiceras en undersökning av enheter i Sverige som bedriver hemtjänst eller särskilda boenden för äldre. Den visar att en minskande andel av personalen på särskilda boenden har den kompetens som Socialstyrelsen rekommenderat i allmänna råd sedan tio år tillbaka.

– Inte minst pandemin har visat hur viktigt det är att få mer personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen. Både för att äldre personer ska få en bättre vård och omsorg och för att de som redan arbetar där ska få fler kollegor. Äldreomsorgslyftet där omsorgspersonal får möjlighet att studera på arbetstid till vårdbiträde eller undersköterska och arbetet för att göra undersköterska till en skyddad yrkestitel är viktiga bidrag, säger Michaela Prochazka.

Mer om undersökningen av äldres upplevelser

  • På särskilt boende har de som ofta eller då och då besväras av ensamhet ökat från 69 till 70 procent från 2020 till 2022. Det är också 41 procent som svarar att de varit mer ensamma under pandemin än tidigare.
  • Socialstyrelsen undersökte också om äldre i ordinärt boende med hemtjänst avstått från insatser under coronapandemin, 86 procent hade inte gjort det, 11 procent hade avstått från vissa insatser och 3 procent från alla insatser.
  • Undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har genomförts i nuvarande form sedan 2013. Enkäten, som skickas till personer från 65 år och uppåt som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller på ett särskilt boende för äldre, kunde i år besvaras från januari till mars.

Mer om undersökningen av verksamheter

  • Mellan 2013 och 2022 gick andelen omsorgspersonal som hade adekvat kompetens ned vid varje mätning från 86 till 77 procent. Mätningen omfattar den omsorgspersonal som är i tjänst på vardagarna.
  • Verksamheter som har rutiner för att säkerställa äldre personens delaktighet och samverkan kring vården har minskat.
  • Aktuella rutiner för samverkan mellan verksamheter i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har minskat.

Kontakt

Michaela Prochazka
Telefon: 075-247 30 84