Allt färre unga synskadade får rätt till ledsagning

Publicerad:
Att få stöd i form av ledsagning kan för en blind person vara skillnaden mellan att ha ett självständigt och fritt liv – eller bli isolerad i sitt hem och beroende av andra. Trots detta är det allt färre personer med funktionsnedsättningar som får rätt till ledsagarservice enligt LSS. Och allra sämst är utvecklingen för unga och unga vuxna som är blinda eller gravt synskadade. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

– Vi har undersökt hur utvecklingen av ledsagning har förändrats över tid och ser att det framförallt är de unga som blinda eller har grav synnedsättning som inte längre får det här stödet, säger Ylva Branting, utredare på Socialstyrelsen.

Stöd från ledsagarservice har minskat kraftigt

Det totala antalet personer med funktionsnedsättning som haft rätt till ledsagare har varierat över tid, men under den senaste 10-årsperioden har antalet personer som kommunerna beviljat stöd minskat kraftigt. De som ändå får rätt till ledsagning får det i alltmer begränsad grad. Det är vanligt att kommuner har satt upp egna riktlinjer och begränsningar för vilken typ av aktiviteter som ska ingå i den insats som beviljas.

– Att få mat hemlevererad eller att någon kan följa med till frisören eller på läkarbesök är oftast inte det som en ung person i första hand behöver för att kunna leva som andra. De behöver ju kunna hänga med kompisar och göra saker som andra ungdomar gör, säger Ylva Branting.

Stödet till unga personer har minskat mest

Ledsagare för den typen av aktiviteter erbjuds dock sällan av kommunerna. Ungdomarna får i stället förlita sig på anhöriga eller syskon om de vill kunna göra såna saker. Samtidigt behöver de ju kunna frigöra sig och försöka bli så självständiga som möjligt.

Under perioden som Socialstyrelsen undersökt, 2000-2022, har en förflyttning skett från att unga med synnedsättning tidigare beviljats stöd enligt LSS till att i stället ges med stöd i socialtjänstlagen, SoL. Men vissa, framförallt unga personer, som inte längre får insatser med stöd av LSS har inte fått något annat stöd från kommunen.

Avgifterna för ledsagning enligt SoL varierar kraftigt

Personer som inte bedöms tillhöra LSS kan få stöd via socialtjänstlagen. Men detta innebär ofta en kostnad för den enskilde. Socialstyrelsen konstaterar att det under de senaste tjugo åren blivit vanligare att kommunerna tar ut avgifter för ledsagning. I närmare 70 procent av kommunerna är ledsagarservicen avgiftsbelagd, en ökning med närmare 30 procent jämfört med 2009. Det är också stora skillnader i timtaxa för ledsagningen.

– Visserligen ingår avgifterna i de flesta kommuner i högkostnadsskyddet men skillnaden mellan de avgifter som kommunerna tar ut är stor. Från den lägsta avgiften 35 kronor i timmen till den högsta timtaxan 470 kronor.

Förändringar av ledsagning över tid

Kontakt

Ylva Branting, utredare
Telefon: 075-247 40 59