DN Åsikt. ”Nödvändigt att ta hänsyn till biologisk ålder i vården”

Publicerad:
Svar på insändare om prioritering inom intensivvården på grund av covid-19, publicerad av Dagens Nyheter den 24 april 2020.

Påståendet att Socialstyrelsens principer för prioritering innebär att äldre inte ska få respiratorvård under covid-19-pandemin stämmer inte. Däremot är det nödvändigt att ta hänsyn till patientens biologiska ålder i vården, skriver Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Svar på insändaren ”Äldre som blir sjuka i covid-19 får inte överges” (DN Åsikt 23 april 2020):

Påståendet att Socialstyrelsens principer för prioritering säger att äldre inte ska få respiratorvård i samma utsträckning som yngre är felaktigt. Att alla människor har lika värde är en grundläggande princip i såväl den svenska hälso- och sjukvården som i samhället i stort.

Därför inleds Socialstyrelsens nya dokument ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden” med att ”hälso- och sjukvårdslagen slår fast att vi i Sverige ska ha en vård på lika villkor för hela befolkningen, och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.” Det är beslutat av riksdagen sedan länge.

Det nya dokumentet syftar till att tydliggöra att den rådande extraordinära situationen inte ska leda till att vi hittar på nya grunder för hur resurserna prioriteras. Om spridningen av det nya coronaviruset skulle utvecklas så att hälso- och sjukvården behöver prioritera hårdare inom intensivvården ska besluten fortfarande baseras på allas lika människovärde, medicinska behov och nyttan för patienten med behandlingen.

Enligt principerna, och hälso- och sjukvårdslagen, får prioriteringar inte ske utifrån hur många år en patient har levt. Patientens sociala situation eller ställning, funktionsnedsättning eller huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd får inte heller påverka. 

Däremot är det nödvändigt att ta hänsyn till patientens så kallade biologiska ålder. Det kräver en sammanvägning av olika faktorer där bland annat svikt i flera organ, exempelvis hjärta och lungor, kan påverka bedömningen.

Det handlar om hur skör patienten är, och hur stor möjlighet personen har att klara av intensivvård och därefter återfå ett gott liv. Detta gäller även i vanliga fall då läkare ska ta ställning till om en person ska få intensivvård. Sådan behandling, där exempelvis en patient får hjälp att andas genom en respirator, är i regel mycket krävande för kroppen. 

I Socialstyrelsens dokument är det också tydligt att inga patienter ska överges. Om intensivvård inte är aktuellt ska annan vård erbjudas. För äldre kan det bland annat handla om specialiserad äldrevård eller avancerad hemsjukvård. 

Samtidigt är det viktigt att betona att det i dokumentet framgår mycket tydligt att det första steget är att utöka antalet intensivvårdsplatser. Dessa möjligheter måste vara helt uttömda innan principerna för prioritering tillämpas.

Därför arbetar regionerna och Socialstyrelsen sedan en tid hårt med att öka landets samlade intensivvårdskapacitet. Syftet är att skapa en beredskap för ett ökat antal allvarligt sjuka i covid-19.

Hittills har de stora ansträngningarna lett till att intensivvårdsplatserna i landet mer än fördubblats. Det innebär att det för närvarande finns disponibla platser om ännu fler patienter skulle behöva intensivvård.

Socialstyrelsen arbetar också dagligen för att säkra tillgången till viktig utrustning och har bland annat tecknat avtal för 800 respiratorer, varav en del produceras i Sverige.

Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen

Läs svaret på Dagens Nyheters webbplats.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05