Vähemmistöoikeudet

Viiteen kansalliseen vähemmistöön, joita ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset tai tornionlaaksolaiset, kuuluvilla on useita eri alueita koskevat vahvistetut oikeudet.

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki merkitsee lyhyesti seuraavia oikeuksia.

  • Kaikella julkisella toiminnalla on erityisvastuu vähemmistökielten ja kulttuurien suojelusta ja edistämisestä.
  • Lapsilla on vahvistettu oikeus kulttuurinsa ja kielensä kehittämiseen.
  • Joillakin valtion viranomaisilla, Sosiaalihallitus mukaan lukien, on velvollisuus antaa tietoja lain merkityksestä yksittäiselle henkilölle.
  • Viranomaisilla on joissakin olosuhteissa velvollisuus viestiä suomen, meän ja saamen kielellä. Lue lisää kohdasta, joka käsittelee Äidinkielen käyttöoikeutta.
  • Hallintoalueella asuvilla ikääntyneillä on oikeus saada olennainen osa vanhustenhuoltoa suomea, meänkieltä ja saamea puhuvalta henkilöstöltä. Sama koskee hallintoalueiden ulkopuolella asuvia ikääntyviä, jos kunnalla on suomea, jiddišiä, meänkieltä, romania tai saamea osaavaa henkilöstöä.
  • Kuntien on vähemmistökielellä tarjottavan vanhustenhuollon puitteissa huomioitava ikääntyneiden tarve kulttuurillisen identiteettinsä säilyttämiseen.
  • Kunnat ovat velvollisia toimimaan siten, että vähemmistökieliä taitavaa henkilöstöä työskentelee paikoissa, joissa vanhustenhuolto vaatii kielitaitoa.
  • Terveyden ja sairaanhoidon parissa toimivien hoidonantajien tulee toimia siten, että suomea, meänkieltä ja saamea osaavaa henkilöstöä on saatavilla sellaista tarvitsevilla hoitoaloilla.
  • Hallintoviranomaisten on annettava kansallisille vähemmistöille vaikutusmahdollisuus heitä koskevissa kysymyksissä ja neuvoteltava mahdollisimman pitkälle vähemmistöjen kanssa senkaltaisissa kysymyksissä.
  • Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuutta ja neuvonpitoa on edistettävä erityisesti.
Senast uppdaterad:
Publicerad: