Urvalsprinciper för upphandling av SK-kurser

2016 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att föreslå hur verksamheten med SK-kurserna ska utformas för att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. Inom ramen för detta uppdrag har vi arbetat fram urvalsprinciper för inom vilka områden staten ska finansiera kurser.

I arbetet med urvalsprinciper för upphandling av SK-kurser har Socialstyrelsen gjort en bred kartläggning av befintligt utbud och behov, för att få fram inom vilka områden statens medel gör mest nytta. Synpunkter har inhämtats från profession, huvudmän, kursgivare och kursleverantörer.

Resultat visar på en omfattande kursverksamhet på den regionala nivån när det gäller kurser inom specialitetsövergripande ämnen, som ST-läkare inom merparten av specialiteterna behöver. Statens medel skulle göra liten skillnad inom dessa kursområden. Vad gäller specialitetsspecifika ämnen är tillgången på kurser betydligt mer ojämn över specialiteterna. Vissa specialiteter har ett stort kursutbud medan andra har ett mer begränsat sådant. En klar majoritet av specialiteterna är i behov av statligt finansierade SK-kurser för att tillgodose ST-läkarnas behov av kurs. Vi anser därför att statens medel gör mest nytta inom de specialitetsspecifika kurserna genom att bidra till att utjämna den ojämlika tillgången på kurser. 

Socialstyrelsens urvalsprinciper

  • Vi kommer att upphandla kurser inom specialitetsspecifika ämnen (c-delmål).
  • Endast specialiteter som är i behov av statligt stöd kommer att erbjudas SK-kurser. Specialiteter som själva anger att de har tillgång till ett fullgott övrigt kursutbud som tillgodoser ST-läkarnas behov, kommer inte att erbjudas SK-kurser.
  • Vi kommer fortsättningsvis att upphandla både kurser med en specialitet som målgrupp och kurser med flera specialiteter som målgrupp.
  • Specialiteternas storlek kommer att utgöra fördelningsnyckel för hur många kurser vi efterfrågar för respektive specialitet.
  • Urvalsprinciperna ska vara flexibla och hållbara över tid. Vi kommer därför även fortsättningsvis att göra behovsanalyser inför varje ny upphandling. Detta för att fastställa vilka specialiteter som är i behov av statlig finansiering och inom vilka områden.

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: