Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Nationella riktlinjer för vård vid stroke innehåller rekommendationer om åtgärder inom insatser och behandling i akut skede, vård vid stroke och TIA, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Översyn 2020

Socialstyrelsen har under 2019-2020 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Syftet är för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till sex nya och fem uppdaterade rekommendationer. Huvudrapporten och alla bilagor har uppdaterats och de du hittar på denna sida är gällande. Här kan du läsa en sammanfattning av vad som har uppdaterats.

Nationella riktlinjer - Folder

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Nationella riktlinjer - Utvärdering
Nationella riktlinjer - Utvärdering - Folder

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Webbutbildning

Webbutbildning: nationella riktlinjer med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen ger grundläggande kunskaper om Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Fokus är områden som är relevanta för den nära vården. Utbildningen tar bland annat upp kunskapsstyrning, vård- och omsorg vid demenssjukdom, stroke, diabetes samt vård i livets slutskede.

Kontakt

Birgitta Pleijel, rekommendationer

Kontakt

Anastasia Simi, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: