Information till patienter om de nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer om vissa undersökningar och behandlingar för dig som har MS eller Parkinsons sjukdom.

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som bestämmer över vården. Därför beskrivs kanske inte just den behandling som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades 2022 och ersatte då de tidigare riktlinjerna från 2016.

Några centrala budskap

Vi ger totalt 97 rekommendationer till hälso- och sjukvården i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap:

Viktigt med tidig diagnos och utredning

Fler patienter behöver få en diagnos och utredning tidigt, innan sjukdomen har hunnit bli så allvarlig. Du bör få en expertbedömning så snart som möjligt om du har symtom som tyder på MS, eller om någon som undersöker dig upptäcker tecken på MS. Om det visar sig att du har sjukdomen kan du då snabbt få effektiva läkemedel, och mindre funktionsnedsättning i framtiden. Även du som har symtom på Parkinsons sjukdom behöver få en utredning snabbt, för att kunna få rätt behandling.

Du kan behöva träning och stöd från ett team

Du kan behöva rehabilitering med hjälp av ett team om du har MS eller Parkinsons sjukdom, och sjukdomen har påverkat din funktionsförmåga på flera sätt. I teamet samarbetar till exempel läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Du kan få till exempel gångträning, sväljträning eller psykologiskt stöd, beroende på vad du har svårt med.

Återkommande undersökning viktigt för bästa behandling

Du som har MS eller Parkinsons sjukdom kan ha symtom som varierar eller förändras över tid. För att behandlingen ska fungera så bra som möjligt behöver du därför regelbundet få träffa en läkare med stor erfarenhet av din sjukdom. Om du är inne i en stabil period kan du i stället ha kontakt med någon annan i teamet, till exempel en sjuksköterska med särskild kompetens på din sjukdom.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. 2016 publicerade vi en utvärdering av vården vid MS och Parkinsons sjukdom. Den visade bland annat att de flesta patienter fick den läkemedelsbehandling de behövde, men att fler behövde få tillgång till regelbunden uppföljning och teamrehabilitering.

Kontakt

Mattias Fredricson, rekommendationer
Telefon: 075-247 45 64
Publicerad: