Målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer. Målnivåerna anger hur stor del av en grupp patienter eller brukare som bör få en viss undersökning eller behandling. Det är alltså nivåer som hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten bör sträva efter att nå.

Målnivåerna är tydliga och mätbara. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat – på nationell, regional eller lokal nivå. Men observera att målnivåerna gäller övergripande för en hel grupp patienter eller brukare. De är inte behandlingsmål för enskilda individers hälsa, till exempel för BMI eller blodtryck.

I Socialstyrelsens utvärderingar följer vi bland annat upp hur regionerna och kommunerna presterar och ligger till i förhållande till målnivåerna.

På sidan Sök bland riktlinjer ser du på vilka områden det finns målnivåer och vilka som är på gång.

Så tar vi fram målnivåerna

Socialstyrelsen har en modell för att ta fram målnivåer i flera steg:

  1. Vi väljer och utvecklar indikatorer (mått för god vård och omsorg).
  2. Vi samlar in uppgifter från berörda register och tar fram förslag på målnivåer för indikatorerna, tillsammans med en expertgrupp.
  3. Sakkunniga från berörda professioner, patientorganisationer, nationella programområden (NPO) och huvudmän ger synpunkter på förslagen.
  4. Förslagen går ut på remiss.
  5. Vi fastställer målnivåerna.
  6. Vi ser över målnivåerna regelbundet och justerar dem vid behov.

Läs mer om indikatorer i riktlinjerna

Kontakt

Christina Broman
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: