Utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvården. För hälso- och sjukvården.

Om studenter deltar i vården av patienten så gäller patientdatalagen. För att studenter ska få delta i den faktiska patientvården och ta del av uppgifter, behövs patientens samtycke. Åtkomst till uppgifter i en patientjournal är inte tillåtet för enbart undervisnings- och utbildningssyfte.

Utbildningsverksamhet är i sekretesshänseende en självständig verksamhetsgren skild från hälso- och sjukvården. I patientdatalagens tillämpningsområde ingår alltså inte utbildningsverksamheten som sådan. För att uppgifter ska kunna användas i undervisning måste de lämnas ut antingen med patientens samtycke eller efter att uppgifterna avidentifierats så att patientens identitet inte röjs.

Mer information

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: