Utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvården. För hälso- och sjukvården.

Om studenter deltar i vården av patienten så gäller patientdatalagen. För att studenter ska få delta i den faktiska patientvården och ta del av uppgifter, behövs patientens samtycke. Åtkomst till uppgifter i en patientjournal är inte tillåtet för enbart undervisnings- och utbildningssyfte.

Utbildningsverksamhet är i sekretesshänseende en självständig verksamhetsgren skild från hälso- och sjukvården. I patientdatalagens tillämpningsområde ingår alltså inte utbildningsverksamheten som sådan. För att uppgifter ska kunna användas i undervisning måste de lämnas ut antingen med patientens samtycke eller efter att uppgifterna avidentifierats så att patientens identitet inte röjs.

Mer information

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Publicerad: