Sekretessbrytande bestämmelser när djur far illa – Lex Maja. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Enligt bestämmelsen är det tillåtet att bryta sekretessen genom att anmäla till länsstyrelsen eller polisen att ett djur tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller uppenbart visar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat. Uppgifterna ska dock vara nödvändiga för att länsstyrelsen eller polisen ska behöva ingripa. Det här innebär att det ska vara fråga om fall där det står klart att djuret inte mår bra, även för den som inte har särskild utbildning eller kunskap om djur. Det kan också vara så att det står klart att djuret nyligen har utsatts för våld. Anmälan ska också kunna ske om personal påträffar djur som har övergivits eller lämnats utan tillsyn under en längre tid.

Att det är tillåtet att göra en anmälan innebär dock inte att det är en skyldighet att göra det.

Den sekretessbrytande bestämmelsen omfattar bara situationer då personalen påträffar ett djur i sin tjänsteutövning, och inte när hälso- och sjukvården eller socialtjänsten på annat sätt får kännedom om djurskyddsproblem.

Anmälan får bara göras om problemet inte kan lösas tillsammans med djurhållaren

Uppgifterna i anmälan får bara lämnas om personalen bedömer att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret. Det är först när personalen bedömer att djurhållaren inte är villig eller saknar förmåga att vidta tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemet, som det bör komma i fråga att göra en anmälan. Det kan också vara så att det uppstår en akut situation där det inte är möjligt att diskutera problemen med djurhållaren, till exempel om hen inte är i stånd att lämna samtycke.

En anmälan enligt lex Maja

Anmälan får göras antingen till länsstyrelsen eller till polisen. Det är länsstyrelsen som är kontrollmyndighet för djurskydd. En anmälan till polisen görs framför allt om det händer utanför kontorstid, att personalen uppmärksammar ett djur som är i akut behov av vård.

Anmälan ska begränsas till att handla om uppgifter om djuret och var djuret finns. Anmälan behöver dock även innehålla nödvändiga uppgifter om djurhållarens identitet, adress och eventuella andra kontaktuppgifter. Det är viktigt att tänka på att anmälan inte ska innehålla information om den enskildes hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: