Rättelse av socialtjänstens dokumentation. För socialtjänsten.

En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte ändras utan vidare, men det finns tillfällen då det är tillåtet.

Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om det görs utan att den blir oläslig.

Den enskildes rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Under vissa omständigheter kan den enskilde ha rätt att få sina personuppgifter helt raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Den enskilde har också i vissa fall rätt att

  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • komplettera ofullständiga personuppgifter
  • kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas
  • göra invändningar mot personuppgiftsbehandling.
Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: