Nationella läkemedelslistan. För hälso- och sjukvården.

Sedan 1 maj 2021 gäller lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Nationella läkemedelslistan är en rikstäckande informationskälla som ger vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel.

I Nationella läkemedelslistan ser läkare, farmaceuter och annan personal i vård och omsorg patientens pågående och avslutade behandlingar på recept i upp till fem år. Listan visar också vilka läkemedel som patienten har hämtat ut och om något ändrats i receptet.

Sedan lagen trädde i kraft kan regioner och apotek påbörja anslutning till Nationella läkemedelslistan. Regioner och apotek har fram till den 1 december 2025 på sig att ansluta sina system. Nationella läkemedelslistan ersatte det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen. All information från dessa två register har förts över till Nationella läkemedelslistan.

Vad gäller angående personuppgiftsbehandling och journalföring?

Av lagen framgår att det är E‑hälsomyndigheten som förvaltar Nationella läkemedelslistan. E‑hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som de utför i Nationella läkemedelslistan. I lagen om nationell läkemedelista anges för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, vilka uppgifter registret får innehålla samt sökbegränsningar. E‑hälsomyndigheten får ge hälso- och sjukvårdspersonal direktåtkomst till uppgifter i Nationella läkemedelslistan för de ändamål som anges i lagen. För vissa ändamål krävs samtycke från patienten för direktåtkomst till hens läkemedelslista.

Av patientdatalagen (2008:355) följer att vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som vårdgivaren utför i exempelvis patientjournaler. I patientdatalagen regleras för vilka ändamål personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården. Patientdatalagen innehåller även bestämmelser om skyldigheten att föra journal och när uppgifterna ska föras in i journalen.

Personuppgiftsbehandling i Nationella läkemedelslistan är tillåten för att komplettera en patientjournal med uppgifter som är hämtade från registret. Med stöd av detta ändamål är det möjligt att föra över uppgifter till patientjournalen under förutsättning att dessa uppgifter har bidragit till ett ställningstagande om att vidta eller inte vidta en hälso- och sjukvårdsåtgärd som ett led i patientens vård och behandling. Möjligheterna till en sådan komplettering i patientjournalen underlättar för hälso- och sjukvårdspersonalen att uppfylla journalföringsplikten.

Eftersom det är vårdgivaren som är ansvarig för journalföringen kan en patient i första hand vända sig till vårdgivaren vid frågor som rör journalföring av uppgifter från Nationella läkemedelslistan.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller. Texten är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: