Senaste version av HSLF-FS 2017:52 Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2020:55

Senaste lydelse: Gäller från och med 2020-12-10

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 § förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

Vad som sägs i föreskrifterna om regioner gäller också kommuner som inte ingår i någon region. (HSLF-FS 2020:55)

2 § Statsbidraget ska fördelas med utgångspunkt från

respektive regions genomsnittliga förbrukning av statsbidraget under de tre kalenderår som närmast föregår bidragsåret, och

antalet personer som är bosatta i regionen. (HSLF-FS 2020:55)

3 § regionens redovisning till Socialstyrelsen om hur mycket av statsbidraget som har förbrukats året före redovisningsåret och hur statsbidraget har använts ska göras på en särskild blankett (bilagan). (HSLF-FS 2020:55)

Ladda ner eller beställ

Publicerad: