Senaste version av HSLF-FS 2016:86 Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2021:106

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2022-06-01

Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Uppgiftsskyldighet

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer som har beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 a §§ socialtjänstlagen (2001:453) vad avser insatser till äldre och personer med funktionshinder. (HSLF-FS 2021:106)

3 § Uppgifterna ska lämnas i enlighet med vad som framgår av 
1. bilaga 1 för beslut om insatser som pågår sista dagen i den kalendermånad som föregår inlämnandemånaden, och
2. bilaga 2 för beslut om insatser som har påbörjats eller avslutats under den kalendermånad som föregår inlämnandemånaden.

Uppgifterna ska lämnas senast den 15:e varje månad.

4 § Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen genom myndighetens elektroniska tjänster för filöverföring. (HSLF-FS 2018:14)

Undantagsbestämmelse

5 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: