Nationell uppföljning av kvalitetsindikatorer

För att kunna mäta och följa upp donationsprocessen inom hälso- och sjukvården används kvalitetsindikatorer som belyser kvalitet och effektivitet. Indikatorerna syftar till att stödja det lokala donationsarbetet som vårdgivare och verksamhetschefer är ansvariga för. Indikatorerna ska ligga till grund för vårdgivarnas kontinuerliga utvecklingsarbete.

Kvalitetsindikatorer – organdonation från avlidna

Varje år gör Socialstyrelsen en nationell uppföljning av organ- och vävnadsdonatorer i Sverige. Den nationella uppföljningen syftar till att främja en god och jämlik vård i hela landet. Uppföljningen presenteras i två lägesrapporter som finns längre ner på sidan.

Socialstyrelsen följer fem av de totalt tolv kvalitetsindikatorer för organdonation från avlidna donation då döden inträffar efter en primär hjärnskada (DBD), som tagits fram av Vävnadsrådet. Dessa fem indikatorer möjliggör en systematisk uppföljning av donationsverksamheten på nationell nivå. Nedan hittar du kvalitetsindikatorerna. Kvalitetsindikatorerna för organdonation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd (DCD) är under utarbetande.

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska

Det är vårdgivarens ansvar att det finns tillgång till en donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS) i donationsverksamheten. Indikatorn mäter förekomst av tillsatt DAL och DAS med skriftlig arbetsbeskrivning och avsatt tid för uppdraget.

Under 2022 hade 25 procent av intensivvårdsenheterna som rapporterat in data till SIR tillsatt DAL och 42 procent hade tillsatt DAS med skriftlig uppdragsbeskrivning, den rekommenderade avsatta tiden för uppdraget samt kompetens för uppdraget enligt utbildningstrappan och förekomst av verksamhetsplan/rapport. Under 2020 utökades antalet kriterier för måluppfyllnad. Målvärdet är 100 procent.

Uppmärksammade möjliga donatorer

Uppmärksammandet av möjlig donator är den mest kritiska punkten i donationsprocessen. Målsättningen är att ingen möjlig donator ska missas.

Under 2022 uppmärksammades 97 procent av de avlidna möjliga donatorerna på IVA. Målvärdet är 100 procent.

Kontakt med transplantationskoordinator

Transplantationskoordinator ska kontaktas tidigt i donationsprocessen för att avgöra donatorns medicinska lämplighet. En möjlig donators medicinska lämplighet som donator ska avgöras av transplantationskirurg och inte av intensivvårdspersonal.

Under 2022 avled sammanlagt 3311 patienter inom intensivvården. Av de 955 patienter som uppfyllde kriterierna för möjlig donator uppmärksammades detta på ett eller annat sätt i journalen i 97 procent av fallen.

Under 2022 kontaktades transplantationskoordinator i drygt hälften av fallen (57 procent). Målvärdet är 100 procent.

Antalet möjliga donatorer steg kraftigt under 2020 till följd av att kriterierna för möjlig donator i mätetalet förändrades så att fler patienter inkluderas. En förväntad motsvarande ökning av antalet kontakter med transplantationskoordinator kunde inte ses. En tolkning av resultaten kan vara att förändringen av kriterierna ännu inte fått önskat genomslag.

Orsak till utebliven donation

Genom att uppmärksamma orsakerna till utebliven donation kan åtgärder sättas in så att fler möjliga donatorer omhändertas i de fall där detta är tillämpligt.

Under 2022 var resultatet 79 procent uteblivna donationer. Målvärde är inte relevant inom detta område.

Den främsta anledningen till utebliven donation är sviktande cirkulation hos patienten samt dålig prognos vilket gör att det inte finns förutsättningar för utveckling av total hjärninfarkt. De vanligaste orsakerna till utebliven donation under 2022 var att behandlingen avbröts på grund av dålig prognos och att förutsättningarna för total hjärninfarkt inte bedömdes föreligga samt terminalt sviktande cirkulation och att transplantationsverksamheten bedömde donatorn som medicinskt olämplig.

Aktuella donatorer

Indikatorn inkluderar alla donatorer (DBD och DCD) fram till tillvaratagandet av organ. Detta gör det möjligt att följa upp donationsarbetet på IVA på nationell och regional nivå.

Under 2022 hade Sverige 20 aktuella donatorer per miljon invånare (PMI) och 22,2 per 10 000 avlidna. Målvärdet är minst 25 PMI och 25 per 10 000 avlidna.

Svenska intensivvårdsregistret

Resultatet av kvalitetsindikatorerna ovan bygger på information från Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).

Data kring donationsprocessen registreras i SIR och presenteras på SIR:s utdataportal

Lägesrapporter för organ- och vävnadsdonation i Sverige 2022

I lägesrapporterna för 2022 konstaterar Socialstyrelsen att 206 personer blev organdonatorer i Sverige under året. Det är det högsta antal som noterats hittills. Att fler organ från avlidna på senare år har donerats i Sverige är en följd av ett målmedvetet donationsfrämjande arbete inom hälso- och sjukvården.

Ökningen beror delvis på implementeringen av organdonation efter kontrollerat cirkulationsstillestånd, Donation after Circulatory Death (DCD), som innebär att organ från avlidna kan doneras efter hjärtstillestånd. Men samtidigt som antalet organdonatorer totalt har ökat, har antalet som blivit donatorer på grund av att hjärnans funktioner oåterkalleligen upphört, så kallad Donation after Brain Death (DBD), minskat.

Trots ökningen av antalet donatorer är behovet av organ och vävnader för transplantation fortfarande större än tillgången. Totalt transplanterades 755 organ till 733 mottagande patienter under 2022.

Liksom tidigare är njurar det organ som flest är i behov av och som oftast transplanteras. 2022 transplanterades 465 njurar, varav 99 från levande donatorer.

Lägesrapporter 2022

Tidigare lägesrapporter

Lägesrapporter 2021 och 2020
Organdonation och transplantation i Sverige 2021Artikelnummer: 2022-6-7903|Publicerad: 2022-06-20
Beställ
Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2020Artikelnummer: 2021-6-7445|Publicerad: 2021-06-21
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: