Om implementering av evidensbaserad praktik

Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en verksamhet. Om man tar hjälp av den kunskap som finns om implementering är det betydligt större chans att förändringsarbetet går som planerat.

Implementeringsforskningen visar vägen

Kunskapen om framgångsrik implementering är ett resultat av forskning från många områden, bland annat hälso- och sjukvård, brottsförebyggande arbete och socialt arbete. Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år.  

Faserna i ett implementeringsarbete

Implementering tar tid. Ibland kan det ta flera år innan en ny metod har integrerats och blivit en del av det ordinarie arbetet. Forskare brukar tala om två till fyra år. Implementeringsprocessen går att beskriva som fyra faser:

Behovsinventering

Förändringsarbete bör starta med en inventering av vilket behov man har av nya metoder.

Införande

När en behovsinventering gjorts och det finns ett beslut om att införa en ny metod, är nästa steg att säkra nödvändiga resurser. Det handlar om lokaler, tid och aktiviteter, nytt material, rekrytering och utbildning av personal. För att ett förändringsarbete ska lyckas behöver undervisning inkludera både övningar och fortlöpande återkoppling. Läs gärna vår publikation Om implementering.

Användning

Varje metod innehåller delar som utgör essensen i metoden. Dessa delar kallas kärnkomponenter. En viktig del i implementeringen av en ny metod är att använda kärnkomponenterna på det sätt som är avsett. Bara om kärnkomponenterna används på rätt sätt kan man hävda att metoden har implementerats korrekt.

Vidmakthållande

När mer än hälften av de professionella använder den nya metoden på det sätt som avsetts kan man tala om att metoden är implementerad. Verksamheter som har lyckats bibehålla ett evidensbaserat arbetssätt har ofta starka ledare som lyckats med att visa fördelarna med att driva en verksamhet baserad på kunskap om forskning. Goda ledare skapar ett arbetsklimat som stödjer en ständig utveckling och förbättring av de insatser som ges, med fokus på att förbättra för slutmålgruppen.

Det engelska institutet Research In Practice (RIP) har tagit fram olika guider som kan leda till att organisationer lyckas att genomföra ett förändringsarbete. 

Ladda ner eller beställ

Om implementeringArtikelnummer: 2012-6-12|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: