TFCO (Treatment Foster Care Oregon)

TFCO är en förstärkt familjehemsplacering som är ett alternativ till att placera barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem på institution. Insatsen utvecklades vid Oregon Social Learning Center och kallades tidigare MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) och har använts i Sverige sedan början av 2000-talet.

Målgrupp: Ungdomar (12–17 år) med allvarliga beteendeproblem

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Insatsen togs fram som ett alternativ till att placera kriminella pojkar i åldern 12–17 år på institution. Sedan dess har den anpassats till flickor med samma typ av problem och mer generellt till barn och ungdomar med allvarliga beteendeproblem.

Syfte

På kort sikt är syftet att ge ungdomarna en god tillsyn, ett konsekvent regelsystem, stödjande vuxenrelationer och kontrollerat umgänge med kamrater. På längre sikt är syftet är att den unge ska minska sitt antisociala beteende, delta mer i positiva sociala aktiviteter och flytta tillbaka till ursprungsfamiljen.

Innehåll och genomförande

TFCO grundar sig på social inlärningsteori och den forskning om risk- och skyddsfaktorer för barn och ungas utveckling som bedrivits vid Oregon Social Learning Center sedan 1960-talet. Programmet riktas mot riskfaktorer som bristande tillsyn, inkonsekvent och onödigt hård disciplin och umgänge med antisociala kamrater. Samtidigt försöker man främja skyddsfaktorer som stödjande vuxenrelationer och positiva sociala aktiviteter.

Insatsen är manualbaserad och kan beskrivas som en kombination av specialiserad fosterhemsplacering, individualterapi och familjeterapi. Ett behandlingsteam arbetar med fosterhemsföräldrarna, den unge, den biologiska familjen och med skolan. Teamet består av en samordnare, en ungdomsterapeut, en färdighetstränare och en familjeterapeut. Fosterhemsföräldrarna utbildas och ges veckovis handledning av samordnaren och har även möjlighet till rådgivning dygnet runt.

För att främja positiva sociala beteenden hos ungdomen genomsyras teamets och fosterföräldrarnas vardagliga förhållningssätt av ett individuellt anpassat belöningssystem som man har kommit överens om. Ungdomens små och stora framsteg uppmuntras och belönas konsekvent, medan negativa beteenden ignoreras eller leder till att poäng på poänglistan uteblir. Samordnaren följer den unge genom dagliga, strukturerade samtal med fosterhemsföräldrarna, och avgör på så vis vilken typ av stöttning teamet behöver ge ungdomen för tillfället.

Ungdomen har individualterapi och träff med färdighetstränaren varje vecka – för stöd till att följa programmet, problemlösning och färdighetsträning i vardagen. En familjeterapeut har veckovisa samtal med de biologiska föräldrarna för att lära ut belöningssystemets principer, och familjesamtal med föräldrarna, ungdomen och hans eller hennes terapeut. De redskap som föräldrarna får ska ge möjlighet att upprätthålla positiva förändringar hos den unge efter insatsens avslut.

Omfattning och intensitet

Insatsen pågår kontinuerligt under den 8–12 månader långa placeringen.

Utbildning och licens

Certifiering krävs för att få tillgång till manualen och för att få använda TFCO som behandlingsnamn. Humana (tidigare Familjeforum) har ensamrätt att utbilda och handleda i TFCO-metoden i Norden under certifieringsprocessen.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon (humana.se)

Kunskap om insatsens effekter

TFCO ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd "Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott" som ett exempel på ett alternativ till institutionsvård som bör användas. Rekommendationen gäller för barn 12–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har sammanställt forskning om TFCO i en systematisk översikt.

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem, Treatment - Foster Care Oregon (SBU.se)

Referenser

  • Bergström, M. & Höjman, L. (2015). Is multidimensional treatment foster care (MTFC) more effective than treatment as usual in a three-year follow-up? Results from MTFC in a Swedish setting. European Journal of Social Work.
  • Chamberlain, P., & Reid, J.B. (1998). Comparison of two community alternatives to incarceration for chronic juvenile offenders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(4):624–33.
  • Höjman, L., & Dovik, N. (2008). MTFC. Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse. Rapport 2/08.
  • Kyhle Westermark, P. (2009). MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem. [Doktorsavhandling]. Socialhögskolan, Lunds universitet.
Senast uppdaterad:
Publicerad: