SRS (Skattning av samtal)

Skattning av samtal (Session Rating Scale, SRS) är en standardiserad bedömningsmetod som används inom modellen Feedback Informed Treatment (FIT). SRS utgår från teorin om terapeutisk allians och är utvecklad för att mäta klientens uppfattning av ett genomfört behandlingssamtal.

Målgrupp
Vuxna och ungdomar från 13 år som deltar i terapeutisk behandling

Typ av metod
Standardiserad bedömningsmetod

FIT är en metod utformad för att användas inom verksamheter som arbetar med samtal som förändringsverktyg. FIT utgår från teorin om att den terapeutiska alliansen mellan terapeut och klient är avgörande för ett positivt resultat av behandlingsinsatsen.

FIT består av två standardiserade bedömningsmetoder, Skattning av förändring (ORS) och Skattning av samtal (SRS). Båda självskattningsinstrumenten är utformade med fyra visuella analogskalor där klienten själv markerar grad av mående och upplevelse av det genomförda behandlingssamtalet.

Målgrupp

Vuxna och ungdomar från 13 år som deltar i terapeutisk behandling.

Syfte

SRS syftar till att mäta klientens uppfattning om ett behandlingssamtal. Genom SRS kan behandlaren få kunskap om hur klienten upplever behandlingsalliansen. Resultatet från SRS ska därför ses som en respons på den professionelles arbete. Syftet är att på individ- och verksamhetsnivå möjliggöra systematisk uppföljning av insatser.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

SRS är utformad med fyra visuella analogskalor där klienten skattar det genomförda terapisamtalet utifrån fyra områden: Relation, Mål och ämne, Sätt att arbeta eller metod och Allmänt.

Klienten gör en markering på en vågrät linje som är dragen mellan två polära påståenden om det genomförda samtalet. Markeringen ska placeras på den plats på linjen som klienten känner stämmer bäst överens med dennes egen upplevelse. Varje analogskala ska vara 10 cm lång.

Genomförande

SRS används precis innan ett behandlingssamtal avslutas och kan användas vid varje samtal. Instrumentet fylls i av klienten där denne anger hur den upplever det genomförda samtalet utifrån fyra perspektiv. Efter att klienten fyllt i formuläret ska den professionelle sammanställa resultatet och återkoppla resultatet till klienten.

Innan SRS används är det viktigt att den professionelle förklarar syftet med SRS. Det är särskilt viktigt att den professionelle uppmuntrar klienten att våga lämna negativ respons för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt.

Flera versioner

Utöver Skattning av samtal (SRS) finns ytterligare fyra versioner utformade för olika målgrupper. Skattning av samtal: barn och ungdomar (CSRS) är utformat för barn mellan 6 och 12 år. Skattning av samtal: små barn (YCSRS) är anpassad för barn under 6 år. Utvärdering av gruppens arbete (GSRS) används för att utvärdera gruppverksamhet. Skattning av handledning (LASS: Leeds Alliance in Supervision Scale) används för utvärdering av handledning. Formuläret Skattning av handledning ingår inte i manualen för FIT.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Resultatet från SRS sammanställs på en skala med värden mellan 0 och 40. Ett lägre värde indikerar en ökad risk att klienten inte fullföljer den terapeutiska behandlingen eller att behandlingen leder till nollresultat alternativt negativt resultat. Om klienten skattar under 36 är det särskilt viktigt att den professionelle diskuterar resultatet med klienten då 36 utgör alliansgränsvärdet.

För att gradera klientens skattning i SRS mäts avståndet i centimeter från vänster till klientens markering på den visuella analogskalan. Totalvärdet av klientens skattning räknas ut genom att resultaten från de fyra skalorna adderas. För att sammanställa resultaten och därigenom få reda på förändring i den terapeutiska alliansen över tid ska totalvärdet läggas in i ett för bedömningsmetoden tillhandahållet pappersdiagram eller i en datorapplikation.

Tidsåtgång

Det tar cirka en minut för klienten att fylla i formuläret och en minut för den professionelle att mäta och tolka formuläret.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Instrument och manualer till FIT kan beställas från Scott D. Millers hemsida: Performance Metrics – Licenses for the ORS and SRS (myshopify.com). På svenska finns manualerna publicerade i boken Feedback-informerad terapi – FIT (2014) av Scott D. Miller och Bob Bertolino.

Krav på förkunskaper

Det rekommenderas att den som vill använda FIT (ORS/SRS) har utbildning i någon form av samtals- eller terapeutisk metod.

Krav på utbildning

Det rekommenderas att den som vill använda FIT (ORS/SRS) går utbildning.

I Sverige ges utbildning i FIT (ORS/SRS) av ICCE-certifierade utbildare. På ICCE:s hemsida kan du hitta utbildare: Find a Certified Trainer (centerforclinicalexcellence.com). Här kan du också ladda ner en lista över certifierade utbildare:

Kunskapsunderlag

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande SRS (Skattning av samtal): SRS (Skattning av samtal) för att mäta klientens uppfattning av ett genomfört behandlingssamtal (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

SBU:s upplysningstjänst har gjort en litteratursökning för FIT (inte separat för ORS eller SRS). I granskningen av risk för bias har de inkluderat fem systematiska översikter. Ingen av de inkluderade översikterna gäller socialtjänstens individ- och familjeomsorg då samtliga fem översikter handlar om psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. I fyra översikter presenteras kvantitativa resultat om FIT i behandling av personer med psykisk ohälsa och i en översikt presenteras en syntes av kvalitativa data. Utfallet av de olika översikternas resultat kan man läsa om på SBU:s webbplats: Feedback informed treatment (FIT), en kontinuerlig uppföljning av personens syn på behandling (SBU.se).

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: